Adatvédelem

RövidenSzemélyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.BevezetésA DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2372 Dabas, Beton u. 26., cégjegyzékszám: 13 09 083541, adószám: 10744804-2-44) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79631/2014.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
•    az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
•    az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: http://www.tulipocarpet.com/ és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.tulipocarpet.com/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.


Értelmező fogalmak (3.§)1.    érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2.    személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3.    különleges adat:
    a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
    b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4.    hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5.    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
6.    adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
7.    adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
8.    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
9.    nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
10.    adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
11.    adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
12.    adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13.    adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14.    adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
15.    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
16.    adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
17.    adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
18.    adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
19.    harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)1.    Személyes adat akkor kezelhető, ha
    •    ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    •    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.    Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
    a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
    b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

3.    Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

4.    A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5.    Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6.    Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
    •    a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
    •    az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

    további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

    


Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])1.    Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2.    Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])


A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/működtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév, cégnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

 

 

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.


Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

3.    Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

4.    Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal, illetve a vásárlást követő 2 év elteltével. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
    A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

6.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
    -    postai úton     a 2372 Dabas, Beton u. 26. címen,
    -    e-mail útján a webaruhaz@tulipocarpet.com e-mail címen,
    -    telefonon a 06 (29) 567-677 számon.

8.    Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

    A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A fenti adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)1.    A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

2.    A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.    A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

4.    Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

5.    A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

6.    A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.Klubkártya igénylés


1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a klubkártya igénylése érdekében történő adatkezelés esetén a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, e-mail cím, lakcím, a regisztráció időpontja, a regisztrációkori IP cím.

3.    Az érintettek köre: A klubkártyát igénylő valamennyi érintett.

4.    Az adatgyűjtés célja: A klubkártya igénylés biztosítása.

5.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Törlési igény esetén azonnal.

6.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
    -    postai úton     a 2372 Dabas, Beton u. 26. címen,
    -    e-mail útján a webaruhaz@tulipocarpet.com e-mail címen.

8.    Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.


Cookie-k (sütik) kezelése1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.    Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4.    Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a bevásárló lista nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

6.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

7.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


Google Adwords konverziókövetés használata


1.    A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2.    Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3.    Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.    Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5.    Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6.    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.    További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/


A Google Analytics alkalmazása1.    Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2.    A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3.    A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4.    A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


Hírlevél, DM tevékenység1.    A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein  megkeresse.

2.    Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.    Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték-és keresztnév, e-mail cím, lakcím, dátum, időpont.

6.    Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

11.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

    A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

    

Közösségi oldalak


1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
 
    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 
2.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3.    Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

4.    Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.


Adattovábbítás1.    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

    a) az adatgyűjtés ténye,
    b) az érintettek köre,
    c) az adatgyűjtés célja,
    d) az adatkezelés időtartama,
    e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
    f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
    a)    A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
    b)    A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

3.    Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

4.    Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.

5.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

6.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

    trans-o-flex Hungary Kft.
    1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület
    Telefon +36 1 8 777 400
    +36 1 8 777 444
    Fax +36 1 8 777 499
    E-mail ugyfelszolgalat@tof.hu

    Otp Bank Nyrt.
    Székhely
    1051 Budapest, Nádor utca 16.
    Tel.: 06-1-473-5000
    Fax: 06-1-473-5955
    https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kerül sor a megrendelt termékek átvétele céljából, a következő adatkezelők részére:

Ajka

S-Tónus Bt.

8400 Ajka Sport u.5.

ajka@diego.hu 

Atlanta

Diego Kereskedelmi Kft./Törökbálint

2372 Dabas, Beton út 26

torokbalint@diego.hu

Angyalföld

Jó Szőnyeg Központ Kft.

1151. Bp, Énekes 9 1/3

angyalfold@diego.hu

Baja

Diego-Pencz Kft.

6500 Baja Népfront utca 18.

baja@diego.hu

Balassagyarmat

Juszt-Bau Ker. és Építőip.Kft

1043 Bp. Lőwi Izsák u.6. I/5

balassagyarmat@diego.hu

Barcs

Sziklai és Társai Bt.

7570 Barcs Barátság u.2.

barcs@diego.hu

Békéscsaba

Szép-Lak Duó Kft.

5600 Békéscsaba Dr.Francisci D.6/a.

bekescsaba@diego.hu

Berettyóújfalu

Silvaniaimpex Kft.

4100 Berettyóújfalu Széchenyi u.68.

berettyoujfalu@diego.hu

Budaörs

Diego Kereskedelmi Kft./Budaörs

2372 Dabas, Beton út 26

budaors@diego.hu

Cegléd

C-Viso Bt.

2711 Tápiószentmárton Sőregi u.36.

cegled@diego.hu

Csepel

Ackermann Market Kft.

2030 Érd Tárnoki u.48.

csepel@diego.hu

Dabas

Diego Kereskedelmi Kft./Dabas

2372 Dabas, Beton út 26

dabas@diego.hu

Debrecen

Diego Debrecen Kft.

4031 Debrecen Balmazújvárosi u.4/a

debrecen@diego.hu

Dombóvár

Dombobaby Kft.

7200 Dombóvár Kórház u.120.

dombovar@diego.hu

Dunaharaszti

Diego Laminált Kft.

2045 Törökbálint Deák Ferenc utca 44.

dunaharaszti@diego.hu

Dunaújváros

Diego Dunaújváros Kft.

2400 Dunaújváros Eszperantó utca 2.

dunaujvaros@diego.hu

Dunakeszi

Diego Lakás Design Kft.

1191. Budapest Kosárfonó utca 10. 4/15

dunakeszi@diego.hu

Eger

Diego Eger Kft.

3300 Eger Rákóczi u. 90.

Eger@diego.hu

Érd

Bo-na Szőnyeg Kft.

2330 Érd Balatoni u.10.

erd@diego.hu

Esztergom

Diego Kereskedelmi Kft./Esztergom

2372 Dabas, Beton út 26

esztergom@diego.hu

Gödöllő

Diego-Radnai Kft.

2370 Dabas Szent István u.17.

godollo@diego.hu 

Gyomaendrőd

Gyoma Holding Kft.

5500 Gyomaendrőd Kossuth u.33.

gyomaendrod@diego.hu

Gyöngyös

Diego Eger Kft.

3300 Eger Rákóczi u. 90.

gyongyos@diego.hu

Győr

Interturist 3000 Kft.

9025 Győr Temető u.6.

gyor@diego.hu

Gyula

Szép-Lak Duó Kft.

5600 Békéscsaba Dr.Francisci D.6/a.

gyula@diego.hu

Hajdúszoboszló

Aranyszeg Kereskedelmi és Beruházó Kft.

4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 3-5.

hajduszoboszlo@diego.hu

Hatvan

Diego-Radnai Kft.

2370 Dabas Szent István u.17.

hatvan@diego.hu

Hódmezővásárhely

Hód-Padló Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely Lánc u.5.

hodmezovasarhely@diego.hu

Hűvösvölgy

Diego Hűvösvölgy Kft.

2094 Nagykovácsi Arany J.u.59.

huvosvolgy@diego.hu

Jászberény

C-Viso Bt.

2711 Tápiószentmárton Sőregi u.36.

jaszbereny@diego.hu

Kalocsa

Timewriter Kft.

6200 Kiskőrös Csokonai u.5.

kalocsa@diego.hu

Kaposvár

Kiséri Timár Szilvia ev.

Látrány Péntekhely u.6

kaposvar@diego.hu

Kapuvár

Scala GM Kft.

9330 Kapuvár Kossuth u.2.

kapuvar@diego.hu

Karcag

Szabolcsiné Bodnár Krisztina egyéni váll.

5300 Karcag Zádor u.9.

karcag@diego.hu

Kazincbarcika

Diego Barcika Kereskedelmi Kft.

3700 Kazincbarcika  Széchenyi u.116.

kazincbarcika@diego.hu

Kecskemét

LocalDesign Kft.

6000  Kecskemét Matkói út 18.

kecskemet@diego.hu

Keszthely

Padlón Járunk Kft.

8360 Keszthely Hóvirág.u.14.

keszthely@diego.hu

Kiskőrös

Hidrotrade Kft.

6200 Kiskörős Szendrei u.1.

kiskoros@diego.hu

Kiskunfélegyháza

B&B Festékcenter

6100 Kiskunfélegyháza Izsáki u.10.

kiskunfelegyhaza@diego.hu

Kiskunhalas

Vígadó vendéglátó és Ker.Kft.

6400 Kiskunhalas Széchenyi u.108.

kiskunhalas@diego.hu

Kiskunlacháza

Laguna Gold Kft.

2370 Dabas Dinnyés Lajos u.35.

kiskunlachaza@diego.hu

Kispest

Timewriter Kft.

6200 Kiköskörös Csokonai u.5.

kispest@diego.hu

Kisvárda

Balogh Károly egyéni vállalkozó

4600 Kisvárda Mátyás király u. 99.

kisvarda@diego.hu

Komárom

Laguna Gold Kft.

2370 Dabas Dinnyés Lajos u.35.

komarom@diego.hu

Körmend

GO-RI Kereskedelmi Kft.

1094 Budapest Viola utca 31-33. fszt.3.

Kormend@diego.hu

Kunhegyes

Rabné Gégény Erzsébet egyéni vállalkozó

5340 Kunhegyes Kossuth u.33.

kunhegyes@diego.hu

Lenti

Pantha Kereskedelmi Kft.

8960 Lenti Táncsics u.11.

lenti@diego.hu

Makó

Tóth és Társa Bútorker. Bt.

6900 Makó Mikes K. 42.

mako@diego.hu

Mátészalka

Diego 24 Kft.

4400 Nyíregyháza Pazonyi u.15.

mateszalka@diego.hu

Miskolc

Diego Szőnyegüzletek Miskolc Kft.

3527 Miskolc József A.u.74.

miskolc@diego.hu

Mohács

Diego Mohács Kft.

7149 Báta Fő  u.31.

mohacs@diego.hu

Monor

Jó Szőnyeg Központ Kft.

1151. Bp, Énekes 9 1/3

monor@diego.hu

Mosonmagyaróvár

Interturist 3000 Kft.

9025 Győr temető u.6.

Mosonmagyarovar@diego.hu

Nagyatád

Sziklai és Társai Bt.

7570 Barcs Barátság u.2.

nagyatad@diego.hu

Nagykanizsa

Jobylak Kereskedelmi Szolgáltató Kft

8800 Nagykanizsa Táborhely u. 3

nagykanizsa@diego.hu

Nagykáta

C-Viso Bt.

2711 Tápiószentmárton Sőregi u.36.

nagykata@diego.hu

Nagykőrös

Design Global Kft.

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 16./A FSZ.5.

nagykoros@diego.hu

Nyíregyháza

Diego 24 Kft.

4400 Nyíregyháza Pazonyi u.15.

nyiregyhaza@diego.hu

Orosháza

GRAMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6800 Hódmezővásárhely  Nyizsnyai Gusztáv u. 15.

oroshaza@diego.hu 

Óbuda

Diego Óbuda Kereskedelmi Kft.

2225 Üllő Petőfi u.22.

obuda@diego.hu

Ózd

Bárdos Istvánné, egyéni vállalkozó

3600 Ózd Szent István út 1

oroshaza@diego.hu

Paks

Reich Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

7030 Paks Dózsa Gy. u. 102

ozd@diego.hu

Pápa

Pap Zoltán E.V.

8500 Pápa Veszprém utca 7

papa@diego.hu

Pásztó

Siena Kft.

3060 Pásztó Csillag tér 14

paszto@diego.hu

Pécs

Diego Sophianae Kft.

7623 Pécs Megyeri u.66

pecs@diego.hu

Pilisvörösvár

Diego Óbuda Kft.

2225 Üllő Petőfi u.22.

pilisvorosvar@diego.hu

Rákoskeresztúr

Stilus 17 Kft.

1194 Bp.Kolozsvár u.77

rakoskersztur@diego.hu

Salgótarján

Mátra Stúdió Plusz Kft.

3060 Pásztó Csillag tér 2

salgotarjan@diego.hu

Sárospatak

Diego-Sárospatak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3950 Sárospatak Wesselényi út 7.

sarospatak@diego.hu

Sárvár

Tóth és Társa BT.

9600 Sárvár Tinódi u 20

sarvar@diego.hu

Siklós

Laguna Gold Kft.

2370 Dabas Dinnyés Lajos u.35.

siklos@diego.hu

Siófok

Polimix Ker.Kft.

8600 Siófok Bajcsy Zs 185.

siofok@diego.hu  

Sopron

Diego Sopron Kereskedelmi és Solg. Bt.

9400 Sopron Győri u.42.

sopron@diego.hu

Soroksár

Sztárpadló Kft.

1163 Budapest Sasvár u.96.

soroksar@diego.hu

Sümeg

Szépítőudvar Kft.

Sümeg Rendeki u.2.

sumeg@diego.hu

Szarvas

Szarvas Coop ZRT

Szarvas Kossuth u.64.

szarvas@diego.hu

Szeged

Proval Kft

6100 Kiskunfélegyháza Dr.Holló L.u.2.

szeged@diego.hu

Székesfehérvár

D-Fehérvár Kft.

2370 Dabas Dinnyés Lajos u.35.

szekesfehervar@diego.hu

Szekszárd

Horváth Sport Kft.

7044 Nagydorog Damjanics u. 106.

szekszard@diego.hu

Szentendre

Diego Dunakanyar Kft.

1141 Budapest Bazsarózsa utca 100.1 em.4

szentendre@diego.hu

Szentes

Molnár Farkas Róbert

6600 Szentes Vecseri u. 15.

szentes@diego.hu

Szentgotthárd

GO-RI Kereskedelmi Kft./ Szentgotthárd

1094 Budapest Viola utca 31-33. fszt.3.

szentgotthard@diego.hu

Szolnok

Rabné Gégény Erzsébet egyéni vállalkozó

5340 Kunhegyes Kossuth u.33.

szolnok@diego.hu

Szombathely

Felkár László egyéni vállakozó

9700 Szombathely Holdsugár u.16.

szombathely@diego.hu

Tatabánya

FLOORATTO KFT.

2300 RÁCKEVE BARTÓK BÉLA UTCA 27.

tatabanya@diego.hu

Tiszaújváros

Jara Diego Kft.

3580 Tiszaújváros, Kosztolányi u.22

tiszaujvaros@diego.hu

Újbuda

TimeWriter Kft.

6200 Kiskőrös Csokonai u.5.

ujbuda@diego.hu

Újpalota

Sztárpadló Kft.

1163 Budapest Sasvár u.96.

ujpalota@diego.hu

Újpest

Diego Újpest Kft.

1047 Budapest Attila u.156-158.

ujpest@diego.hu

Vác

Papjó Kft.

2600 Vác Keszeg u.41.

vac@diego.hu

Várpalota

Bodrogi Zsolt egyéni vállalkozó

8100 Várpalota Szabolcska u.91.

varpalota@diego.hu

Veresegyház

Helvid Ker. és Szolg. Kft.

2162 Őrbottyán Szőlősor u.25

veresegyhaz@diego.hu

Veszprém

Meinczinger Márton egyéni vállakozó

8200 Veszprém Móricz Zs. U.3/c

veszprem@diego.hu

Zalaegerszeg

Interturist 3000 Kft.

9025 Győr Temető u.6.

zalaegerszeg@diego.hu

Zugló

M&W Bt.

1149 Budapest Bosnyák tér 5.

zuglo@diego.hu 

7.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

8.    Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések


1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


Adatbiztonság (7.§)


1.    Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2.    Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3.    Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

    •    a jogosulatlan hozzáférés,
    •    a megváltoztatás,
    •    a továbbítás,
    •    a nyilvánosságra hozatal,
    •    a törlés vagy megsemmisítés,
    •    a véletlen megsemmisülés és sérülés,
    •    az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.    Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5.    A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

    •    a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
    •    a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
    •    a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6.    A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

    •    a jogosult számára rendelkezésre álljon,
    •    hitelessége és hitelesítése biztosított,
    •    változatlansága igazolható,
    legyen.

7.    Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között

    •    a számítástechnikai csalás,
    •    a kémkedés,
    •    a számítógépvírusok,
    •    a spam-ek,
    •    a hack-ek
    •    és egyéb támadások ellen.

8.    Az adatkezelő virtuális, felhasználónévvel és jelszóval ellátott külön szerveren, titkosítva tárolja a személyes adatokat.


Az érintettek jogai1.    Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2.    Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

3.    Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4.    Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.    Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6.    Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

7.    Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

8.    Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9.    Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10.    A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.    Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


Jogorvoslat1.    Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
    a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
    b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
    c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.

2.    Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.    Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

4.    Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
    Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
    Telefon: +36 -1-391-1400
    Fax: +36-1-391-1410
    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Bírósági jogérvényesítés


1.    Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

2.    A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

3.    A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4.    Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5.    Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6.    A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.


Kártérítés és sérelemdíj


1.    Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

2.    Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

3.    Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


Zárszó


A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-    2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
-    2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
-    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
-    2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
-    2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
-    16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
-    A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről


Tovább a kosárhoz

Kosár tartalma:

Ezek a termékek is érdekelhetik: