Tulipo Carpet
Obľúbené položky Košík
 

Všeobecné zmluvné podmienky


V Dabasi dňa 4. januára 2017Tento dokument nie je určený pre písomné založenie, uzatvára sa výhradne v elektronickej forme, nepovažuje sa za písomnú zmluvu, je napísaný v maďarskom jazyku, neodvoláva sa na kódex správania. V prípade otázok v súvislosti s fungovaním webovej stránky sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktoch.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre právne vzťahy vznikajúce na webovej stránke (http://diego-slovakia.sk) a na podstránkach Poskytovateľa. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú priebežne k dispozícii na webovej stránke: http://diego-slovakia.sk/vzp a dajú sa stiahnuť z tohto linku: http://diego-slovakia.sk/files/1614/8879/2254/ASZF_TulipoCarpet_SK_170104_vegleges.pdf


1.    ÚDAJE POSKYTOVATEĽA:


Názov poskytovateľa: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Sídlo poskytovateľa: 2372 Dabas, Beton u. 26.
Kontakt na poskytovateľa, elektronická korešpondenčná adresa poskytovateľa pre pravidelný styk so záujemcami o služby firmy: info@diego.hu
Číslo záznamu v obchodnom registri:13 09 083541
Daňové identifikačné číslo: 10744804-2-44
Názov registračného orgánu: Súd hlavného mesta ako registrový súd
Telefónne číslo: 06 29/567-200
Fax: +36 29 567-060
GPS: N 47.16898 E 19.362577
Registračné číslo oprávňujúce spracovanie osobných údajov: NAIH-94287/2016.
Jazyk, v ktorom bola zmluva vyhotovená: maďarský
Názov, poštová adresa, emailová adresa poskytovateľa úložného priestoru:
Názov: Diego Kereskedelmi Kft.
adresa: 2372 Dabas, Beton út 26.
e-mailová adresa: info@diego.hu
telefónne číslo: +36 29 567 200
kontaktná osoba: Váradi Attila


2.    DEFINÍCIE


Pojmy uvedené v nižšie uvedených Pravidlách napísané veľkými začiatočnými písmenami majú nasledujúce významy:

2.1.    Poskytovateľ: právnická osoba poskytujúca elektronické obchodné služby.

2.2.    Používateľ: každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom využije túto webovú stránku alebo služby poskytované touto webovou stránkou.


3.    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:


3.1.    Pre otázky, ktoré nie sú riešené týmito Pravidlami, ako aj pre ich interpretáciu, sú smerodajné maďarské právne predpisy so zvláštnym zreteľom na ustanovenia zákona č. V Občianskeho zákonníka z roku 2013 (Polgári Törvénykönyv – „Ptk.“) a relevantné ustanovenia zákona č. CVIII z roku 2001 o otázkach elektronického obchodovania a o poskytovaní elektronických služieb („Elker. tv.“). Príslušné právne záväzné nariadenia platia pre vzťahy účastníkov aj bez ich výslovného uvedenia.

3.2.    Tieto Pravidlá sú platné od 4. januára 2017 až do ich odvolania.Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Pravidlá. Tieto úpravy Poskytovateľ zverejní na webových stránkach 11 (jedenásť) dní pred začiatkom platnosti zmien. Používatelia webovej stránky jej používaním súhlasia so všetkými uvedenými podmienkami, ktoré sa na ne automaticky vzťahujú.

3.3.     Používateľ, ktorý vstúpi na webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom alebo akýmkoľvek spôsobom číta jej obsah – aj v prípade, že nie je registrovaným používateľom webovej stránky – uznáva záväznosť týchto Pravidiel webovej stránky. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s podmienkami, nemá právo prezerať webovú stránku.

3.4.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva ohľadne tejto webovej stránky, ku ktorejkoľvek jej časti a k tam uvedeným obsahom, ako aj vo vzťahu k jej šíreniu. Bez písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané sťahovať obsah alebo ktorékoľvek časti webovej stránky, jej elektronické ukladanie, spracovávanie a distribuovanie.


4.    VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


4.1.    Poskytovateľ vyhlasuje, že sa snaží o priebežnú aktualizáciu informácií uverejňovaných na webovej stránke, avšak za ich kompletnosť, úplnú relevantnosť, prípadné zmeny nepreberá zodpovednosť.

4.2.    Poskytovateľ zdôrazňuje, že za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním webovej stránky nepreberá zodpovednosť.

4.3.    Poskytovateľ môže celý obsah (vrátane dostupných služieb) alebo časti stránky kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia upravovať, modernizovať, alebo zrušiť.

4.4.    Môže sa stať, že na webovej stránke dôjde k zmenám nezávisle od vôle a vplyvu Poskytovateľa, preto Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť uvádzaných údajov vo vzťahu k dostupným informáciám, dokumentáciám, alebo iným písomným materiálom.

4.5.    Používatelia používajú webovú stránku výlučne na svoju zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za také škody, ku ktorým dôjde dôsledkom nesprávnych, chybných, alebo neúplných údajov.

4.6.    Poskytovateľ neručí za nerušené a bezchybné fungovanie jednotlivých funkcií webovej stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za tie škody, straty a vzniknuté náklady, ku ktorým dôjde v súvislosti s webovou stránkou, jej používaním, alebo nefunkčnosťou, poruchou, pôsobením počítačových vírusov, chyby linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin. Používateľ teda berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za chyby, ku ktorým došlo na zariadení Používateľa, za škody spôsobené vírusmi, alebo za stratu akýchkoľvek údajov, ako ani za umožnenie neoprávneného prístupu k zariadeniu, resp. k sieti Používateľa.

4.7.    Poskytovateľ nekontroluje informácie, ku ktorým je možné sa dostať cez linky uvedené na webovej stránke a preto nenesie zodpovednosť za ich prístupnosť a obsahovú správnosť.


5.    AUTORSKÉ PRÁVA


5.1.    Používateľ, ktorý navštívi webovú stránku Poskytovateľa, je oprávnený používať obsah stránky jedine na súkromné účely. Používanie obsahu na súkromné účely nie je spoplatnené, avšak nemôže slúžiť priamo alebo sprostredkovane na dosahovanie, alebo zvyšovanie zisku.

5.2.    Využívanie pre súkromné účely je bezplatné a nevyžaduje si súhlas Poskytovateľa. Voľné použitie je dovolené, respektíve bezplatné v zmysle príslušných predpisov, ak neškodí riadnemu používaniu webovej stránky a bezdôvodne nepoškodzuje oprávnené záujmy Poskytovateľa, keď spĺňa požiadavku dobrej viery a poctivosti a nesmeruje k takým činnostiam, ktoré by boli v rozpore so zásadami voľného využívania. Používanie obsahu webovej stránky v rozpore s uvedenými zásadami, respektíve prekročenie zásad voľného využívania má za následok neoprávnené využívanie, voči ktorému Poskytovateľ v súlade so zákonnými predpismi môže uplatniť príslušné nápravné opatrenia.

5.3.    K akémukoľvek využívaniu obchodného charakteru je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa. Používanie loga, ochrannej známky Poskytovateľa je možné jedine na základe jeho predchádzajúceho povolenia.

5.4.    Preberať akékoľvek materiály z webovej stránky a jej databázy aj v prípadne písomného súhlasu je možné iba s odvolaním sa na Poskytovateľa.

5.5.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky zložky svojej služby, na názov webovej stránky a jednotlivých domén, na sekundárne doménové názvy vytvorené na ich základe, ako aj na svoje internetové reklamné plochy.

5.6.    Je zakázané prispôsobovanie alebo dekódovanie obsahu webovej stránky, respektíve jej častí, ako aj používanie akýchkoľvek aplikácií, pomocou ktorých sa môže zmeniť, alebo indexovať ktorákoľvek jej časť.

5.7.    Názov a logo Diego podlieha autorským právam, ich používanie je možné jedine s písomným súhlasom Poskytovateľa.

5.8.    Používateľ berie na vedomie, že v prípade používania bez povolenia má Poskytovateľ právo vyrubiť pokutu. Výška pokuty je za každý obrázok 90.000 HUF, respektíve 20.000 HUF za každé slovo. Používateľ berie na vedomie, že výška pokút nie je prehnaná a stránku prezerá s týmto vedomím. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ uplatní dokazovanie pred notárom, ktorého poplatky hradiť tiež Používateľ.


6.    OSTATNÉ USTANOVENIA


6.1.    Poskytovateľ pre plnenie svojich povinností, má právo využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa protiprávneho konania sám dopustil.

6.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, neovplyvní to platnosť, opodstatnenosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

6.3.    V prípade, že Poskytovateľ v zmysle týchto Pravidiel si neuplatní svoje práva, neuplatnenie sa nepovažuje za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ sa v určitej situácii nepridržiava striktne niektorých podstatných podmienok alebo ustanovení Pravidiel, neznamená to, že sa vzdáva možnosti neskoršie sa týchto podmienok alebo ustanovení striktne pridržiavať.

6.4.    Poskytovateľ a Používateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky zmierlivou cestou.


7.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní údajov spoločnosti Diego sú dostupné na stránke: http://diego-slovakia.sk/ochrana-udajov


V Budapešti dňa 4. januára 2017

Pin It
Odporučiť stránku e-mailom
Odporučte tento obsah Vášmu rodinnému príslušníkovi, kolegovi, priateľovi, známemu.
Vyplňte formulár a stlačte tlačidlo Poslať e-mail!

Odosielateľ  
Meno:
E-mail:
Adresát  
Meno:
E-mail:
Predmet
Správa
Zadané osobné údaje (e-mailová adresa, meno) použijeme iba pri odoslaní tejto položky a neuchováme ich v žiadnej podobe.