Tulipo Carpet
Obľúbené položky Košík
 

Všeobecné zmluvné podmienkyV Dabasi dňa 4. januára 2017

Tento dokument nie je určený pre písomné založenie, uzatvára sa výhradne v elektronickej forme, nepovažuje sa za písomnú zmluvu, je napísaný v maďarskom jazyku, neodvoláva sa na kódex správania. V prípade otázok v súvislosti s fungovaním webovej stránky sme Vám k dispozícii na nižšie uvedených kontaktoch.

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre právne vzťahy vznikajúce na webovej stránke (http://www.tulipocarpet.com/sk) a na podstránkach Poskytovateľa. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú priebežne k dispozícii na webovej stránke: http://www.tulipocarpet.com/sk/vzp a dajú sa stiahnuť z tohto linku: http://www.tulipocarpet.com/sk/vzp.pdf1.    ÚDAJE POSKYTOVATEĽA:


   Názov poskytovateľa: DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
   Sídlo poskytovateľa (ktoré je zároveň aj miestom vybavovania sťažností): 2372 Dabas, Beton u. 26.
   Kontakt na poskytovateľa, elektronická korešpondenčná adresa poskytovateľa pre pravidelný styk so záujemcami o služby firmy: kontakt@tulipocarpet.com
   Číslo záznamu v obchodnom registri:13 09 083541
   Daňové identifikačné číslo: 10744804-2-44
   Názov registračného orgánu: Pest Megyei Bíróság (Súd Peštianskej župy), ako obchodný register.
   Telefónne číslo: +36 29 567-677
   Fax: +36 29 567-060
   GPS: N 47.16898 E 19.362577
   Registračné číslo oprávňujúce spracovanie osobných údajov: NAIH-79631/2014.
    Jazyk, v ktorom bola zmluva vyhotovená: maďarský
    Názov, poštová adresa, emailová adresa poskytovateľa úložného priestoru:
    Názov: Diego Kereskedelmi Kft.
    adresa: 2372 Dabas, Beton út 26.
    e-mailová adresa: info@diego.hu
    telefónne číslo: +36 29 567 200
   

2.    DEFINÍCIE

Pojmy uvedené v nižšie uvedených Pravidlách, napísané veľkými začiatočnými písmenami majú nasledujúce významy:

2.1.    Poskytovateľ: právnická osoba poskytujúca elektronické obchodné služby.

2.2.    Používateľ: každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom využije túto webovú stránku alebo služby poskytované touto webovou stránkou, vrátane osôb, ktoré nakupovali cez tento internetový obchod.


3.    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:


3.1.    Pre otázky, ktoré nie sú riešené týmito Pravidlami, ako aj pre ich interpretáciu, sú smerodajné maďarské právne predpisy so zvláštnym zreteľom na ustanovenia zákona č. V Občianskeho zákonníka z roku 2013 (Polgári Törvénykönyv – „Ptk.“) a relevantné ustanovenia zákona č. CVIII z roku 2001 o otázkach elektronického obchodovania a o poskytovaní elektronických služieb („Elker. tv.“). Príslušné právne záväzné nariadenia platia pre vzťahy účastníkov aj bez ich výslovného uvedenia.

3.2.    Tieto Pravidlá sú platné od 4. januára 2017 až do ich odvolania. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Pravidlá. Tieto úpravy Poskytovateľ zverejní na webových stránkach 11 (jedenásť) dní pred začiatkom platnosti zmien. Používatelia webovej stránky jej používaním súhlasia so všetkými uvedenými podmienkami, ktoré sa na ne automaticky vzťahujú.

3.3.     Používateľ, ktorý vstúpi na webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom alebo akýmkoľvek spôsobom číta jej obsah – aj v prípade, že nie je registrovaným používateľom webovej stránky – uznáva záväznosť týchto Pravidiel webovej stránky. V prípade, že Používateľ nesúhlasí s podmienkami, nemá právo prezerať webovú stránku.

 3.4.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva ohľadne tejto webovej stránky, ku ktorejkoľvek jej časti a k tam uvedeným obsahom, ako aj vo vzťahu k jej šíreniu. Bez písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané sťahovať obsah alebo ktorékoľvek časti webovej stránky, jej elektronické ukladanie, spracovávanie a distribuovanie.

   


4.    REGISTRÁCIA/NAKUPOVANIE


4.1.    Používateľ nákupom/registráciou na webovej stránke prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami uvedenými v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach a s Informáciami týkajúcimi sa spracovávania osobných údajov uvedenými na tejto webovej stránke a prijíma ich, ďalej súhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov.

4.2.    Používateľ je povinný pri nákupe/registrácii uviesť svoje skutočne platné údaje. V prípade, ak Používateľ pri nákupe/registrácii uvedie nepravdivé údaje alebo údaje inej osoby, vzniknutá elektronická zmluva je neplatná. Poskytovateľ sa zbavuje zodpovednosti, ak Používateľ využíva jeho služby v mene inej osoby, s použitím osobných údajov inej osoby.

4.3.    Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorenie dodávky, respektíve za iné problémy, ku ktorým dôjde kvôli nesprávne a/alebo nepresne uvedených údajov zo strany Používateľa.

4.4.    Poskytovateľ nezodpovedá za také škody, ku ktorým dôjde kvôli tomu, že Používateľ stratil svoje vstupné heslo alebo toto heslo sa stalo dostupným pre tretie nepovolené osoby z dôvodu, ktorý nezapríčinil Poskytovateľ.
   

 

5.    OKRUH DOSTUPNÝCH VÝROBKOV A SLUŽIEB


5.1.    Výrobky, ktoré sú uvedené na stránke tohto internetového obchodu, sa dajú objednať výlučne len on-line. Ceny výrobkov sú uvedené vo forintoch, vrátane DPH stanovenej zákonom, neobsahujú však poplatky za doručenie tovaru.

5.2.    V tomto internetovom obchode Poskytovateľ podrobne uvádza názov, popis výrobku a tiež obrázok výrobku. Obrázky umiestnené pri údajoch o výrobku sú iba ilustračné, môžu sa odlišovať od skutočnosti. Za rozdiely medzi obrázkami a skutočným vzhľadom výrobku nezodpovedáme.

5.3.    Pokiaľ tovar sa uvádza do predaja za akciové ceny Poskytovateľ poskytne Používateľom presné informácie o akcii a o jej trvaní.

5.4.    Ak by aj napriek plnej obozretnosti zo strany Poskytovateľa na webovej stránke bola zverejnená nesprávna cena výrobku, s osobitným zreteľom na prípady, keď ide o značný cenový rozdiel v porovnaní so všeobecne známou alebo odhadnutou cenou takéhoto výrobku, alebo ak následkom zlyhania elektronického systému je pri výrobku uvedená cena v hodnote „0“ HUF alebo „1“ HUF, z čoho je zrejmé, že ide o chybný údaj, v takomto prípade Poskytovateľ nie je povinný dodať tento výrobok za zverejnenú chybnú cenu. Môže ale ponúknuť jeho dodanie za správnu cenu. Zákazník je ale v takomto prípade oprávnený odstúpiť od svojho kúpneho zámeru.

5.5.    V prípade nesprávne uvedenej ceny dochádza k výraznej neúmernosti medzi skutočnou cenou výrobku a cenou uvedenou na webovej stránke, čo by si mal bežný zákazník okamžite všimnúť. V zmysle ustanovenia Občianskeho zákonníka č. V. z roku 2013 zmluvy vznikajú na základe vzájomne a zhodne prejavenej vôle zmluvných strán. V prípade, že zmluvné strany sa nedokážu dohodnúť na zmluvných podmienkach, čo znamená, že medzi zmluvnými stranami neexistuje prehlásenie potvrdzujúce ich vzájomne a zhodne prejavenej vôle, potom sa v takomto prípade nedá hovoriť o právoplatnej zmluve, z ktorej by vyplývali akékoľvek práva a povinnosti. Na základe vyššie uvedeného sa objednávka potvrdená na základe chybne/nesprávne uvedenej ceny má považovať za neplatnú.
   

6.    POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ


6.1.    Používateľ sa po registrácii prihlási do internetového obchodu/alebo môže začať nakupovať aj bez registrácie.

6.2.    Používateľ nastaví počet výrobku/výrobkov, ktoré si mieni kúpiť.

6.3.    Používateľ vloží vybraný tovar do košíka. Používateľ kliknutím na ikonu „košík“ si kedykoľvek môže pozrieť obsah svojho košíka.

6.4.    Ak chce Používateľ vložiť do košíka ďalšie výrobky, klikne na tlačidlo „ďalší nákup“. Ak nemieni kupovať ďalšie výrobky, skontroluje zvolený počet výrobkov v košíku. Obsah košíka môže vymazať kliknutím na tlačidlo „vymazanie – X“. Konečné množstvo tovaru môže používateľ zmeniť kliknutím na tlačidlá + a -.

6.5.    Používateľ uvedie dodaciu adresu, potom si zvolí spôsob dopravy/platenia, výberom z týchto možností:

         6.5.1.    Spôsoby platenia:
         Dobierka: Pokiaľ chcete úhradu za tovar vykonať pri prevzatí v hotovosti, zvoľte spôsob platby „Dobierka“.
         Platba vopred: Pokiaľ by ste chceli vopred preúčtovať hodnotu tovaru na náš bankový účet, prosím zvoľte si túto opciu.
         Úhrada bankovou kartou: Ak by ste chceli platiť bankovou kartou, zvoľte túto možnosť. Týmto spôsobom môžete cenu objednaného tovaru uhradiť cez bezpečný platobný systém banky OTP Bank Zrt.
         Pri prebratí zásielky v obchodnom dome Používateľ môže zaplatiť v hotovosti alebo bankovou kartou.

         6.5.2.    Prepravné náklady:
         Kuriérska služba: Preprava zásielky v hodnote nad 100 EUR je bezplatná. Do 100 EUR sa platí 10 EUR.
         Prevzatie zásielky v obchodnom dome: je bezplatné.

6.6.    Ak v internetovom obchode dôjde k nejakej chybe alebo nedostatku ohľadne výrobkov alebo cien, vyhradzujeme si právo na korekciu. V takomto prípade po zistení chyby a jej korekcii ihneď oznámime kupujúcemu nové, platné údaje. Kupujúci následne môže opätovne potvrdiť svoju objednávku alebo má možnosť odstúpiť od zmluvy.

6.7.    Konečná suma na úhradu po sumarizácii objednávky a na základe spätného potvrdenia obsahuje všetky náklady. Súčasťou zásielky sú faktúra, informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy a záručný list. Používateľ je povinný zásielku pri doručení skontrolovať pri prítomnosti kuriéra, a v prípade zistenia poškodenia výrobku alebo balenia je povinný žiadať od kuriéra spísanie zápisnice, v prípade poškodenia výrobku nie je povinný zásielku prevziať. Poskytovateľ neuznáva dodatočné reklamácie nepodložené zápisnicou! Zásielky sa doručujú v pracovných dňoch v čase medzi 08:00 a 17:00 hodinou.

6.8.    Po zadaní potrebných údajov Používateľ odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať“, predtým však môže ešte raz skontrolovať zadané údaje, tiež k svojej objednávke môže pripojiť aj poznámku, alebo môže mailom oznámiť ďalšie svoje želania v súvislosti s objednávkou.

6.9.    Oprava zadaných údajov: Používateľ má v každom prípade pred uzatvorením objednávky možnosť urobiť spätný krok, a opraviť chybne zadané údaje.

6.10.    Používateľ po odoslaní objednávky dostane dva potvrdzujúce emaily. Ak prvá spätná e-mailová správa potvrdzujúca prijatie objednávky nebude Používateľovi doručená v primeranom čase podľa povahy objednávky, najneskoršie však do 48 hodín od odoslania objednávky, Používateľ sa zbavuje viazanosti na objednávku, alebo svojich zmluvných záväzkov. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené Poskytovateľovi, respektíve Používateľovi vtedy, keď ich adresát bude mať k dispozícii. Poskytovateľ sa zbavuje zodpovednosti za nedoručenie spätného potvrdenia v primeranom čase v prípade, ak Používateľ pri registrácii uvedie nesprávnu mailovú adresu, alebo z dôvodu preplnenej mailovej schránky mu e-mail nemôže byť doručený.

6.11.    Poskytovateľ v prvom svojom e-maile potvrdí prijatie objednávky a informuje Používateľa o tom, že ku vzniku elektronickej zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom dôjde na základe údajov, ktoré budú uvedené v druhom e-maile potvrdzujúcom objednávku (názov výrobku, počet kusov, cena, predpokladaný termín dodania), a po doručení toho druhého e-mailu Používateľovi.

   
7.    SPRACOVÁVANIE OBJEDNÁVOK A REALIZÁCIA PREDAJA A KÚPY


7.1.    Objednávky sa spracovávajú počas pracovnej doby. Objednávky je možné podávať aj mimo pracovnej doby. Pokiaľ sa objednávka odošle mimo pracovnej doby, tak bude spracovaná nasledujúci pracovný deň. Zákaznícka služba Poskytovateľa v každom prípade odošle elektronickou formou správu Používateľovi o tom, kedy bude možné objednávku vybaviť.

7.2.    Všeobecne platný termín dodania tovaru, ktorý je na sklade je 2 – 3 pracovné dni po spätnom potvrdení objednávky. V prípade tovaru, ktorý nie je na sklade Poskytovateľ oznámi Používateľovi v spätnom potvrdení objednávky presný termín dodania.

7.3.    Na základe kúpno-predajnej zmluvy Poskytovateľ je povinný previesť vlastníctvo zakúpenej veci na Používateľa a Používateľ je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zakúpenú vec.

7.4.    V prípade, ak je predajca podnikateľský subjekt a kupujúci je spotrebiteľ, a ak predajca doručí zakúpenú vec na adresu kupujúceho, za škody zodpovedá kupujúci od okamihu, keď kupujúci, alebo ním poverená tretia osoba prevezme zakúpenú vec. V prípade, ak zakúpený tovar je doručovaný kupujúcemu prepravcom, ktorého si poveril kupujúci, za škody na tovare zodpovedá kupujúci od okamihu, keď zakúpená vec bola odovzdaná prepravcovi. Výnimkou sú prípady, keď predajca odporučil kupujúcemu využitie služieb daného prepravcu.

7.5.    V prípade, ak je predajca podnikateľský subjekt a kupujúci je spotrebiteľ, a ak sa zmluvné strany nedohodli inak, predajca (v zmysle týchto Všeobecných zmluvných podmienok: Poskytovateľ) je povinný neodkladne, najneskôr do tridsať dní od uzavretia zmluvy, dať k dispozícii zakúpenú vec kupujúcemu (Používateľovi).

7.6.    Používateľ je oprávnený v prípade oneskoreného plnenia záväzku zo strany Poskytovateľa určiť dodatočnú lehotu na plnenie. V prípade, že predajca ani v dodatočnom termíne nesplní svoj záväzok, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.7.    Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočného termínu plnenia v prípadoch, ak
            a) Poskytovateľ odmietol plnenie zmluvy; alebo
            b) ak na základe dohody strán alebo špecifickosti služby mala byť dodaná v dohodnutom termíne a nie inokedy.

7.8.    Ak Poskytovateľ svoju zmluvnú povinnosť nesplní preto, lebo nemá objednaný tovar k dispozícii, je povinný o tom Používateľa neodkladne informovať, a zaplatenú sumu Používateľovi bez meškania, ale najneskôr do tridsiatich dní vrátiť.

7.9.    Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zmeny, ku ktorým došlo bez predbežného oznámenia v technických a iných popisoch, z dôvodu zmien u dodávateľa, alebo z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného odmietnutia už potvrdených objednávok. K čiastočnému plneniu objednávky sa môže pristúpiť jedine po dohode s Používateľom!

  

8.    PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1.    V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj v zmysle nariadenia vlády č. 45/2014. (II.26.) o pravidlách podrobnej úpravy obsahu zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom, môže Používateľ odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru, objednaný tovar môže vrátiť. Pokiaľ tieto informácie nie sú k dispozícii, Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 1 roka.

8.2.    Doba trvania práva na odstúpenie od zmluvy končí po 14.dni od toho dňa, kedy Používateľ, alebo ním určená osoba, ktorá nie je totožná s doručovateľom zásielky, tovar prevzala.

8.3.    Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia výrobku.

8.4.    Náklady súvisiace s vrátením tovaru znáša Používateľ, podnikateľský subjekt tieto náklady nebude znášať.

8.5.    V prípade uplatnenia práva na odstúpenie Používateľ okrem nákladov súvisiacich s vrátením tovaru nebude znášať žiadne iné náklady. Poskytovateľ však od neho môže požadovať úhradu škody, ktorá vznikla nesprávnym používaním výrobku.

8.6.    Právo na odstúpenie Používateľovi neprislúcha v prípade takého výrobku, ktorý nebol vopred vyrobený a vyrobil sa podľa požiadaviek Používateľa, alebo na jeho výslovné požiadanie, alebo u takých výrobkov, ktoré boli jednoznačne „šité na mieru“ Používateľa.

8.7.    Používateľ taktiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch, keď ide o

a.    zmluvu zameranú na poskytovanie služieb, tieto služby boli už v plnej miere splnené a za predpokladu, že plnenie služieb zo strany podnikateľského subjektu bolo zahájené na základe vyslovenej žiadosti zo strany spotrebiteľa a s jeho vopred vysloveným súhlasom, a spotrebiteľ berie na vedomie, že po úplnom poskytnutí služieb mu zanikne právo vypovedania zmluvy;
b.    výrobok alebo službu, ktorej cena alebo odmena závisí od zmien na peňažnom trhu, ktoré nevie ovplyvniť podnikateľský subjekt, respektíve, ktoré sú závislé od možných výkyvov aj v období počas ktorého je daná možnosť na odstúpenie od zmluvy;
c.    výrobok podliehajúci rýchlej skaze, alebo ktorý si zachová svoju pôvodnú kvalitu len na krátku dobu;
d.    výrobok distribuovaný v uzavretom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia;
e.    výrobok, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s inými tovarmi;
 f.    nápoj s obsahom alkoholu, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľský subjekt nemá vplyv, a v prípade pokiaľ sa strany dohodli na jeho cene v rámci uzavretia kúpno-predajnej zmluvy, ale k plneniu zmluvy dôjde až po uplynutí 30 dní od uzavretia zmluvy;
g.    takú zmluvu, na základe ktorej podnikateľský subjekt na výslovnú žiadosť Používateľa kontaktuje používateľa s cieľom vykonania naliehavých opravných alebo údržbárskych prác;
h.    zvukový alebo obrazový záznam, respektíve softvér pre počítače v ochrannom obale, ak došlo k rozbaleniu tohto obalu používateľom;
 i.    noviny, časopisy a periodickú tlač s výnimkou zmlúv o predplatení odberu tlače;
 j.    zmluvy, ktoré boli uzavreté na základe verejných dražieb;
k.    zmluvy zamerané na ubytovanie (okrem služieb na bývanie), prepravu, prenájom osobných motorových vozidiel, stravovanie, alebo na služby súvisiace s aktivitami realizovanými, ktoré súvisia činnosťami vo voľnom čase, za predpokladu, že v zmluve bol stanovený konečný termín alebo lehota plnenia;
l.    digitálny obsah, ktorý bol poskytnutý inak, ako na hmotnom nosiči za predpokladu, že podnikateľský subjekt začal s plnením zmluvy na základe predbežnej vyslovenej žiadosti používateľa a užívateľ súčasne so zahájením plnenia vyhlásil, že berie na vedomie skutočnosť, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.8.    Poskytovateľ v zmysle uvedených právnych predpisov po vrátení tovaru / alebo po prijatí prehlásenia o odstúpení od zmluvy zo strany Používateľa neodkladne, najneskoršie však do 14 dní vráti uhradenú čiastku Používateľovi, vrátane poplatku za doručenie.

8.9.    Pri vrátení si zvolíme rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri pôvodnej operácii, s výnimkou, ak Používateľ vyslovene súhlasí s iným spôsobom platby; Používateľ nemá žiadne dodatočné náklady vyplývajúce z použitia daného spôsobu platby.

8.10.    Používateľ je povinný tovar zaslať späť, alebo odovzdať na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, a to najneskôr do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.

8.11.    V prípade, že Používateľ odstúpi od zmluvy, stačí ak písomné oznámenie o tomto zámere odošle do 14 dní.

8.12.    Používateľ dodrží tento termín vtedy, ak výrobok (výrobky) zašle, alebo vráti späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

8.13.    Používateľ znáša jedine bezprostredné náklady súvisiace s vrátením výrobku, okrem prípadu, že podnikateľský subjekt prevzal na seba úhradu týchto nákladov.

8.14.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo stany Poskytovateľa.

8.15.    Používateľa je možné brať na zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ak k tomu došlo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je v rozpore s jeho charakterom, vlastnosťami a funkčnosťou.

8.16.    Poskytovateľ môže zadržať vrátenie peňazí až do doby vrátenia tovaru, alebo predloženia dôkazu Používateľom o tom, že tovar zaslal späť: do úvahy sa berie prvý z týchto dvoch termínov.

8.17.    Ak Používateľ chce využiť svoje právo na odstúpenie, môže to oznámiť písomne cez niektorý z kontaktov Poskytovateľa (trebárs pomocou priloženého formulára), alebo telefonicky. Pri písomnou oznámení, ktoré je odoslané formou pošty sa berie do úvahy dátum podania na pošte, pri telefonickom oznámení sa akceptuje dátum tohto oznámenia. Poskytovateľ akceptuje oznámenia odoslané poštou len vo forme doporučených zásielok, alebo balíkov. Objednaný tovar Používateľ môže vrátiť späť Poskytovateľovi poštou, alebo kuriérnou službou.

8.18.    Používateľ musí obzvlášť dbať na užívanie výrobku v súlade s jeho určením, nakoľko škody vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s jeho určením znáša Používateľ! V priebehu 14 dní po vrátení tovaru Poskytovateľ vráti na bankový účet uvedený používateľom kúpnu cenu výrobku vrátane nákladov na doručenie.

8.19.    Vládne nariadenie č. 45/2014 (II. 26) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom je dostupné Tu.

8.20.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ je dostupné  tu .

8.21.    Používateľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa aj s inými sťažnosťami pomocou kontaktov, uvedených v týchto Pravidlách.

8.22.    Právo na odstúpenie od zmluvy prislúcha len Používateľovi, ktorého definuje Občiansky zákonník ako Používateľa

8.23.    Právo na odstúpenie od zmluvy neprislúcha podnikateľskému subjektu, čiže osobe, ktorá pôsobí v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej, alebo obchodnej činnosti.

8.24.    Postup pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

            8.24.1.    Ak chce Používateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný zaslať svoje oznámenie o tomto zámere na kontaktný údaj Poskytovateľa.

            8.24.2.    Používateľ dodrží tento termín pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy vtedy, ak oznámenie o tomto svojom zámere odošle pred uplynutím 14 dňovej lehoty. V prípade odstúpenia od zmluvy v písomnej podobe postačí zaslať oznámenie o tomto zámere v lehote do 14 dní. V prípade oznámenia zaslaného poštou sa berie do úvahy dátum podania listu s oznámením na pošte. Pri telefonickom oznámení alebo oznámení odoslanom formou faxu sa berie do úvahy dátum a čas odoslania emailu alebo faxu.

            8.24.3.    Používateľ je povinný výrobok zaslať späť na adresu Poskytovateľa bez zbytočného meškania, ale nie neskôr ako do 14 dní od odoslania oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi. Stanovená 14 dňová lehota na vrátenie výrobku sa považuje za splnenú v prípade, ak Používateľ výrobok odošle späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.(Zásielka nemusí byť doručená v rámci 14 dní.) Používateľ znáša náklady súvisiace s vrátením tovaru pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

            8.24.4.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Používateľovi dodatočné náklady vzniknuté kvôli tomu, že Používateľ si zvolil iný spôsob na doručenie vráteného výrobku než bol odporučený zo strany Poskytovateľa. Používateľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v termíne medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom doručenia výrobku.

            8.24.5.    V prípade nákupu viacerých výrobkov, dodávka ktorých sa uskutoční v rôznych termínoch, 14 dňová lehota na oznámenie odstúpenia od zmluvy začne plynúť odo dňa doručenia posledného druhu z objednaných výrobkov, respektíve ak sa objednaný výrobok skladá z viacerých položiek alebo kusov, potom táto lehota začne plynúť odo dňa doručenia poslednej položky alebo posledného kusu objednaného výrobku.

  

9.    Záruka a garancia


Ručenie vecných nedostatkov

9.1.    V akých prípadoch môže Používateľ uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov?
            V prípade chybného plnenia zo strany firmy prevádzkujúcej internetový obchod môže Používateľ uplatniť právo ručenia vecných nedostatkov v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

9.2.    Aké práva na ručenie vecných nedostatkov má Používateľ?
            Používateľ – podľa vlastného uváženia – môže uplatniť tieto práva na ručenie vecných nedostatkov: môže požadovať opravu alebo výmenu, okrem prípadu, ak sa Používateľom zvolený spôsob nie je možné realizovať, alebo ak by pre firmu takýto spôsob znamenal neúmerne vysoké náklady. Ak nepožadoval opravu alebo výmenu, respektíve ju nemohol požadovať, potom môže žiadať o úmerné zníženie ceny protislužby, alebo chybu môže dať Používateľ odstrániť na náklady Poskytovateľa, alebo – v krajnom prípade – môže odstúpiť aj od zmluvy. Uplatnenie jedného druhu práva na ručenie vecných nedostatkov môže Používateľ zmeniť na iný druh, avšak náklady spojené s takouto zmenou znáša sám s výnimkou, ak to bolo odôvodnené, alebo k tomu došlo z dôvodu, ktoré zapríčinil podnikateľský subjekt.

9.3.    Do akého termínu môže Používateľ uplatniť svoj nárok na ručenie vecných nedostatkov?
            Používateľ je povinný oznámiť zistenú chybu bez odkladu, ale nie neskôr ako v priebehu dvoch mesiacov od jej zistenia. Zároveň Vás upozorňujeme, že po uplynutí dvoch rokov od dodania tovaru už nárok na ručenie vecných nedostatkov nie je možné uplatniť.

9.4.    Voči komu je možné uplatňovať nárok na ručenie vecných nedostatkov?
            Používateľ svoj nárok na ručenie vecných nedostatkov uplatňuje voči podnikateľskému subjektu (firme).

9.5.    Aké sú ďalšie podmienky uplatňovania nároku na ručenie vecných nedostatkov?
            Do šiestich mesiacov od plnenia dodávky okrem oznámenia chýb, nie sú žiadne ďalšie podmienky pre uplatnenie nároku na ručenie vecných nedostatkov, ak Používateľ preukáže, že tovar, respektíve službu mu poskytla firma prevádzkujúca tento internetový obchod. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia dodávky však už Používateľ musí preukázať, že vada výrobku existovala už aj v čase jeho dodania.
            Záruka na výrobok

9.6.    V akom prípade môže Používateľ uplatniť nárok na záruku na výrobok?
            V prípade vady hnuteľných vecí (výrobku) môže Používateľ – podľa vlastného uváženia – uplatniť nárok na ručenie vecných nedostatkov alebo záruku na výrobok.

9.7.    Aké práva má Používateľ v rámci záruky na výrobok?
            V rámci uplatnenia záruky na výrobok môže Používateľ požadovať jedine opravu alebo výmenu chybného výrobku.

9.8.    V akých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?
            Výrobok sa považuje za chybný vtedy, ak nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám platným v čase jeho zakúpenia, alebo ak nemá vlastnosti uvádzané v popisoch výrobcu.

9.9.    Do akého termínu môže Používateľ uplatniť svoj nárok na záruku výrobku?
            Používateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku výrobku v priebehu dvoch rokov od zakúpenia výrobku. Po uplynutí tejto doby nárok na záruku zaniká.

9.10.    Voči komu a za akých ďalších podmienok sa môže uplatniť nárok na záruku výrobku?
            Nárok na záruku výrobku sa môže uplatniť výlučne voči výrobcovi alebo predajcovi výrobku. Vadu výrobku v prípade uplatnenia svojho nároku na záruku výrobku musí dokázať Používateľ.

9.11.    V akých prípadoch sa výrobca (predajca) zbavuje záväzku za záruku výrobku?
            Výrobca (predajca) sa zbavuje svojho záväzku za záruku na výrobok výlučne iba vtedy, ak preukáže, že:
            – výrobok nevyrobil, respektíve nepredal v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo
            – vada výrobku podľa aktuálneho stavu vedy a techniky v čase uvedenia výrobku do obehu sa ešte nedala rozpoznať, alebo
            – k vade výrobku došlo dôsledkom uplatnenia právneho predpisu alebo povinného úradného nariadenia.
            K tomu, aby sa výrobca (predajca) zbavil svojho záväzku, stačí dokázať jeden z uvedených dôvodov.
            Upozorňujeme Vás, že kvôli tej istej vade nie je možné uplatniť súčasne nárok na ručenie vecných nedostatkov, a záruku na výrobok. V prípade úspešného uplatnenia nároku na záruku výrobku na vymenený výrobok, respektíve na opravenú časť výrobku môžete voči výrobcovi uplatňovať nárok na ručenie vecných nedostatkov.

9.12.    Poskytovateľ neručí za škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, ani za škody, ku ktorým došlo po prechode zodpovednosti za škody na výrobku na Používateľa dôsledkom chybnej alebo nedbalej obsluhy, nadmerného zaťaženia, respektíve používaním výrobku v rozpore s jeho určením.

   
10.    POSTUP PRI UPLATNENÍ ZÁRUKY


10.1.    Zmluva uzavretá medzi Používateľom a podnikateľským subjektom (firmou) nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore s nariadením, na úkor Používateľa.

10.2.    Preukazovanie uzavretia zmluvy je povinnosťou Používateľa (predložením faktúry).

10.3.    Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ (Ptk./Občiansky zákonník § 6:166).

10.4.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný o nároku na uplatnenie záruky, respektíve nároku na ručenie vecných nedostatkov, ktoré predložil spotrebiteľ, spísať zápisnicu.

10.5.    Kópiu zápisnice je potrebné neodkladne a preukázateľným spôsobom doručiť spotrebiteľovi.

10.6.    Ak sa podnikateľský subjekt (firma) pri nahlásení vady výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinný svoje stanovisko – v prípade odmietnutia vydať tiež oznámenie o prípadných dôvodoch odmietnutia a o možnostiach obrátenia sa na mediačný orgán – oznámiť v priebehu piatich dní, preukázateľným spôsobom Používateľovi.

10.7.    Podnikateľský subjekt (firma) je povinný zápisnicu uchovávať po dobu troch rokov od jej spísania, a predložiť na žiadosť kontrolného orgánu.

10.8.    Podnikateľský subjekt (firma) má vynaložiť úsilie v záujme toho, aby oprava alebo výmena chybného tovaru bola uskutočnená, alebo vybavená najneskoršie do 15 dní.
   

11.    OSTATNÉ USTANOVENIA


11.1.    Poskytovateľ pre plnenie svojich povinností, má právo využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa protiprávneho konania sám dopustil.

11.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, neovplyvní to platnosť, opodstatnenosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

11.3.    V prípade, že Poskytovateľ v zmysle týchto Pravidiel si neuplatní svoje práva, neuplatnenie sa nepovažuje za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ sa v určitej situácii nepridržiava striktne niektorých podstatných podmienok alebo ustanovení Pravidiel, neznamená to, že sa vzdáva možnosti neskoršie sa týchto podmienok alebo ustanovení striktne pridržiavať.

11.4.    Poskytovateľ a Používateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky zmierlivou cestou.
   

12.    PRAVIDLÁ VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ


12.1.    Cieľom nášho obchodného domu je, aby sme všetky objednávky splnili v príslušnej kvalite, k plnej spokojnosti objednávateľa. V prípade, ak sa Používateľ predsa na niečo sťažuje v súvislosti so zmluvou, alebo jej plnením, potom svoju sťažnosť môže oznámiť na hore uvedenom telefónnom čísle, e-mailovej adrese, alebo formou pošty.

12.2.    Ústnou formou podanú reklamáciu Poskytovateľ okamžite prešetrí a podľa potreby urobí patričné opatrenia. Ak kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavovania svojej sťažnosti, Poskytovateľ neodkladne spíše zápisnicu o sťažnosti a o svojom stanovisku k nej a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu. Ak nie je možné sťažnosť okamžite prešetriť, Poskytovateľ spíše zápisnicu o sťažnosti a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu.

12.1.    Na písomnú sťažnosť Poskytovateľ poskytne písomnú odpoveď do 30 dní. V prípade odmietavého stanoviska uvedie aj dôvod odmietnutia. Kópiu zápisnice o sťažnosti a kópie odpovedí na sťažnosti Poskytovateľ archivuje po dobu 5 rokov, a tie na požiadanie kontrolných orgánov predloží.

12.2.    Informujeme vás o tom, že v prípade odmietnutia vašej sťažnosti máte možnosť podať návrh na začatie úradného alebo mediačného konania podľa nasledujúceho:

12.3.    So svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu spotrebiteľa:
            Podľa nariadenia vlády č. 387/2016 (XII. 2) o vyznačení úradu pre ochranu spotrebiteľa vo veciach, ktoré sú predmetom správneho konania, konajú okresné úrady, resp. miestne príslušný okresný úrad, podľa sídla župy, ako druhostupňový správny orgán koná Pest Megyei Kormányhivatal (Vládny úrad pre Peštiansku župu). Kontakty na okresné úrady:http://jarasinfo.gov.hu

12.4.    V prípade sťažnosti je možné obrátiť sa na tieto mediačné zbory, ktorých kontakt nájdete tu:

 
        Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Bács-Kiskun)
        Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
        Telefónne číslo: +36-76-501-525, +36-76-501-500
        Číslo faxu: +36-76-501-538
        Meno: Mariann Mátyus
        E-mailová adresa: bkmkik@mail.datanet.hu;

        Baranya Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Baranya)
        Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
        Poštová adresa: 7602 Pécs, Pf. 109.
        Telefónne číslo: +36-72-507-154
        Číslo faxu: +36-72-507-152
        Meno: Dr. József Bodnár
        E-mailová adresa: bekelteto@pbkik.hu;

        Békés Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Békés)
        Adresa: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
        Telefónne číslo: +36-66-324-976, +36-66-446-354, +36-66-451-775
        Číslo faxu: +36-66-324-976
        Meno: Dr. László Bagdi
        E-mailová adresa: bmkik@bmkik.hu;

        Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Borsod-Abaúj-Zemplén)
        Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
        Telefónne číslo: +36-46-501-091, +36-46-501-870
        Číslo faxu: +36-46-501-099
        Meno: Dr. Péter Tulipán
        E-mailová adresa: kalna.zsuzsa@bokik.hu

        Budapesti Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Budapešť)
        Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.
        Telefónne číslo: +36-1-488-2131
        Číslo faxu: +36-1-488-2186
        Meno: Dr. György Baranovszky
        E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu;

        Csongrád Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Čongrád)
        Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
        Telefónne číslo: +36-62-554-250, klapka: 118
        Číslo faxu: +36-62-426-149
        Meno: László Dékány, Zoltán Jerney
        E-mailová adresa: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

        Fejér Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Stoličnobelehradskú župu)
        Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
        Telefónne číslo: +36-22-510-310
        Číslo faxu: +36-22-510-312
        Meno: László Kirst
        E-mailová adresa: fmkik@fmkik.hu;

        Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Rábsko-mošonsko-šopronskú župu)
        Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
        Telefónne číslo: +36-96-520-202; +36-96-520-217
        Číslo faxu: +36-96-520-218
        Meno: László Horváth
        E-mailová adresa: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

        Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Rábsko-mošonsko-šopronskú župu)
        Adresa: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
        Telefónne číslo: +36-52-500-749
        Číslo faxu: +36-52-500-720
        Meno: Dr. Zsolt Hajnal
        E-mailová adresa: info@hbkik.hu;

        Heves Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Hevešskú župu)
        Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.
        Poštová adresa: 3301 Eger, Pf. 440.
        Telefónne číslo: +36-36-416-660 / klapka: 105
        Číslo faxu: +36-36-323-615
        Meno: Tünde Pintérné Dobó
        E-mailová adresa: tunde@hkik.hu;

        Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Jasovsko-veľkokumánsku-solnockú župu)
        Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
        Telefónne číslo: +36-56-510-610
        Číslo faxu: +36-56-370-005
        Meno: Dr. Judit Lajkóné Vígh
        E-mailová adresa: kamara@jnszmkik.hu;

        Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Komáromsko-ostrihomskú župu)
        Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
        Telefónne číslo: +36-34-513-010
        Číslo faxu: +36-34-316-259
        Meno: Dr. György Rozsnyói
        E-mailová adresa: kemkik@kemkik.hu;

        Nógrád Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Nógrádsku župu)
        Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a.
        Telefónne číslo: +36-32-520-860
        Číslo faxu: +36-32-520-862
        Meno: Dr. Erik Pongó
        E-mailová adresa: nkik@nkik.hu;

        Pest Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Pešť)
        Adresa: 1119 Budapešť, Etele út 59-61.2.poschodie 240.
        Telefónne číslo: +36-1-269-0703
        Číslo faxu: +36-1-269-0703
        Meno príslušného pracovníka: dr. Károly Csanádi
        E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu
        Adresa webovej stránky: www.panaszrendezes.hu

        Somogy Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Šomodskú župu)
        Adresa: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
        Telefónne číslo: +36-82-501-000
        Číslo faxu: +36-82-501-046
        Meno: Dr. Ferenc Novák
        E-mailová adresa: skik@skik.hu;

        Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Sabolčsko-satmársku-beregskú župu)
        Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
        Telefónne číslo: +36-42-311-544, +36-42-420-180
        Číslo faxu: +36-42-311-750
        Meno: dr. Katalin Görömbeiné Balmaz
        E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu;

        Tolna Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre župu Tolna)
        Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
        Telefónne číslo: +36-74-411-661
        Číslo faxu: +36-74-411-456
        Meno: Tibor Mátyás
        E-mailová adresa: kamara@tmkik.hu;

        Vas Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Vašskú župu)
        Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
        Telefónne číslo: +36-94-312-356
        Číslo faxu: +36-94-316-936
        Meno: Dr. Zoltán Kövesdi
        E-mailová adresa: pergel.bea@vmkik.hu

        Veszprém Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Vesprémsku župu)
        Adresa: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
        Telefónne číslo: (88) 429-008
        Číslo faxu: +36-88-412-150
        Meno: Dr. László Óvári
        E-mailová adresa: vkik@veszpremikamara.hu

        Zala Megyei Békéltető Testület (Mediačný zbor pre Zaliansku župu)
        Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
        Telefónne číslo: +36-92-550-513
        Číslo faxu: +36-92-550-525
        Meno príslušného pracovníka: dr. Csaba Koczka
        E-mailová adresa: zmbekelteto@zmkik.hu
 
12.5.    Do kompetencie mediačného zboru patrí mimosúdne urovnanie spotrebiteľského sporu. Úlohou mediačného zboru je pokus dosiahnuť riešenie spotrebiteľského sporu formou dohody. V prípade neúspechu takéhoto pokusu zbor príjme uznesenie v spornej veci, ktorá má zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a úsporné uplatnenie práv Používateľa. Mediačný zbor na základe žiadosti predloženej zo strany Používateľa alebo Poskytovateľa poskytne poradenstvo o právach a povinnostiach Používateľa.

12.6.    V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu v súvislosti s predajom alebo službami poskytovanými cez internet je kompetentný výlučne Mediačný zbor zriadený pri Obchodnej a priemyselnej komore hlavného mesta Budapešti.

12.7.    V prípade sťažnosti Používateľ môže využiť európsku platformu pre riešenie sporov on-line spôsobom. Využitie platformy je podmienené jednoduchou registráciou do systému Európskej komisie, ktorú je možné vykonať kliknutím tu . Po prihlásení sa do systému Používateľ môže predložiť svoju sťažnosť prostredníctvom webovej stránky, ktorej adresa je: http://ec.europa.eu/odr

12.8.    Poskytovateľ je viazaný povinnosťou spolupracovať v konaní pred mediačným zborom. V rámci tohto konania je povinný zaslať mediačnému zboru kópiu svojej odpovede na sťažnosť Používateľa a zabezpečiť účasť svojho zástupcu oprávneného zjednať dohodu. Pokiaľ je sídlo podnikateľského subjektu alebo jeho prevádzky je zaregistrované mimo územia župy, v ktorej sídli mediačný zbor zriadený príslušnou obchodnou komorou, rozsah povinnosti spolupráce je vymedzený na predloženie písomného návrhu na dosiahnutie dohody primeranej k požiadavke Používateľa.

 

13.    VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


13.1.    Poskytovateľ vyhlasuje, že sa snaží o priebežnú aktualizáciu informácií uverejňovaných na webovej stránke, avšak za ich kompletnosť, úplnú relevantnosť, prípadné zmeny nepreberá zodpovednosť.

13.2.    Poskytovateľ zdôrazňuje, že za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním webovej stránky nepreberá zodpovednosť.

13.3.    Poskytovateľ môže celý obsah (vrátane dostupných služieb) alebo časti stránky kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia upravovať, modernizovať, alebo zrušiť.

13.4.    Môže sa stať, že na webovej stránke dôjde k zmenám nezávisle od vôle a vplyvu Poskytovateľa, preto Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť uvádzaných údajov vo vzťahu k dostupným informáciám, dokumentáciám, alebo iným písomným materiálom.

13.5.    Používatelia používajú webovú stránku výlučne na svoju zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za také škody, ku ktorým dôjde dôsledkom nesprávnych, chybných, alebo neúplných údajov.

13.6.    Poskytovateľ neručí za nerušené a bezchybné fungovanie jednotlivých funkcií webovej stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za tie škody, straty a vzniknuté náklady, ku ktorým dôjde v súvislosti s webovou stránkou, jej používaním, alebo nefunkčnosťou, poruchou, pôsobením počítačových vírusov, chyby linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin. Používateľ teda berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za chyby, ku ktorým došlo na zariadení Používateľa, za škody spôsobené vírusmi, alebo za stratu akýchkoľvek údajov, ako ani za umožnenie neoprávneného prístupu k zariadeniu, resp. k sieti Používateľa.

13.7.    Poskytovateľ nekontroluje informácie, ku ktorým je možné sa dostať cez linky uvedené na webovej stránke a preto nenesie zodpovednosť za ich prístupnosť a obsahovú správnosť.
   

14.    AUTORSKÉ PRÁVA


14.1.    Používateľ, ktorý navštívi webovú stránku Poskytovateľa, je oprávnený používať obsah stránky jedine na súkromné účely. Používanie obsahu na súkromné účely nie je spoplatnené, avšak nemôže slúžiť priamo alebo sprostredkovane na dosahovanie, alebo zvyšovanie zisku.

14.2.    Využívanie pre súkromné účely je bezplatné a nevyžaduje si súhlas Poskytovateľa. Voľné použitie je dovolené, respektíve bezplatné v zmysle príslušných predpisov, ak neškodí riadnemu používaniu webovej stránky a bezdôvodne nepoškodzuje oprávnené záujmy Poskytovateľa, keď spĺňa požiadavku dobrej viery a poctivosti a nesmeruje k takým činnostiam, ktoré by boli v rozpore so zásadami voľného využívania. Používanie obsahu webovej stránky v rozpore s uvedenými zásadami, respektíve prekročenie zásad voľného využívania má za následok neoprávnené využívanie, voči ktorému Poskytovateľ v súlade so zákonnými predpismi môže uplatniť príslušné nápravné opatrenia.

14.3.    K akémukoľvek využívaniu obchodného charakteru je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa. Používanie loga, ochrannej známky Poskytovateľa je možné jedine na základe jeho predchádzajúceho povolenia.

14.4.    Preberať akékoľvek materiály z webovej stránky a jej databázy aj v prípadne písomného súhlasu je možné iba s odvolaním sa na Poskytovateľa.

14.5.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky zložky svojej služby, na názov webovej stránky a jednotlivých domén, na sekundárne doménové názvy vytvorené na ich základe, ako aj na svoje internetové reklamné plochy.

14.6.    Je zakázané prispôsobovanie alebo dekódovanie obsahu webovej stránky, respektíve jej častí, ako aj používanie akýchkoľvek aplikácií, pomocou ktorých sa môže zmeniť, alebo indexovať ktorákoľvek jej časť.

14.7.    Názov a logo Tulipocarpet podlieha autorským právam, ich používanie je možné jedine s písomným súhlasom Poskytovateľa.

14.8.    Používateľ berie na vedomie, že v prípade používania bez povolenia má Poskytovateľ právo vyrubiť pokutu. Výška pokuty je za každý obrázok 90.000 HUF, respektíve 20.000 HUF za každé slovo. Používateľ berie na vedomie, že výška pokút nie je prehnaná a stránku prezerá s týmto vedomím. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ uplatní dokazovanie pred notárom, ktorého poplatky hradiť tiež Používateľ.

    

15.    OSTATNÉ USTANOVENIA


15.1.    Poskytovateľ pre plnenie svojich povinností, má právo využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa protiprávneho konania sám dopustil.

15.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, neovplyvní to platnosť, opodstatnenosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení.

15.3.    V prípade, že Poskytovateľ v zmysle týchto Pravidiel si neuplatní svoje práva, neuplatnenie sa nepovažuje za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ sa v určitej situácii nepridržiava striktne niektorých podstatných podmienok alebo ustanovení Pravidiel, neznamená to, že sa vzdáva možnosti neskoršie sa týchto podmienok alebo ustanovení striktne pridržiavať.

15.4.    Poskytovateľ a Používateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky zmierlivou cestou.
   

16.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Informácie o spracovaní údajov internetového obchodu sú dostupné na stránke: http://www.tulipocarpet.com/sk/ochrana-udajov


V Dabasi dňa 4. januára 2017

Pin It
Odporučiť stránku e-mailom
Odporučte tento obsah Vášmu rodinnému príslušníkovi, kolegovi, priateľovi, známemu.
Vyplňte formulár a stlačte tlačidlo Poslať e-mail!

Odosielateľ  
Meno:
E-mail:
Adresát  
Meno:
E-mail:
Predmet
Správa
Zadané osobné údaje (e-mailová adresa, meno) použijeme iba pri odoslaní tejto položky a neuchováme ich v žiadnej podobe.
Viac do koša

Obsah košíka:

Tieto produkty Vás môžu tiež zaujímať: