Tulipo Carpet
Obľúbené položky Košík
 

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument nie je určený pre písomné založenie, uzatvára sa výhradne v elektronickej forme, nepovažuje sa za písomnú zmluvu, je napísaný v maďarskom jazyku, neodvoláva sa na kódexy správania. V prípade otázok v súvislosti s fungovaním webovej stránky sme Vám k dispozícii cez nižšie uvedené kontakty.       

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky platia pre právne vzťahy vznikajúce na webovej stránke (http://www.tulipocarpet.com/sk) a na poddoménach Poskytovateľa. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú priebežne k dispozícii na webovej stránke:        http://www.tulipocarpet.com/sk/vzp a dajú sa stiahnuť z tohto linku: http://www.tulipocarpet.com/sk/vzp.pdf


 
1.    ÚDAJE POSKYTOVATEĽA:Meno/názov poskytovateľa : DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Sídlo poskytovateľa: 2372 Dabas, Beton u. 26.
Kontakt na poskytovateľa, elektronická korešpondenčná adresa poskytovateľa pre pravidelný styk so záujemcami o služby firmy: kontakt@tulipocarpet.com
Číslo obchodného registra: 13 09 083541
DIČ: 10744804-2-44
Názov registračného orgánu:  Pest Megyei Bíróság, ako obchodný register
Telefónne číslo: +421 31 550 1638
GPS: N 47.16898 E 19.362577
Registračné číslo ochrany dát:   NAIH-79631/2014.
Jazyk, v ktorom bola zmluva napísaná: maďarský
Meno, poštová adresa, emailová adresa poskytovateľa internetového úložného priestoru:    
meno: Diego Kereskedelmi Kft.
poštová adresa: 2372 Dabas, Beton út 26.
emailová adresa: info@diego.hu, kontakt@tulipocarpet.com
telefónne číslo: +421 31 550 1638
kontaktná osoba: Attila Váradi2.    DEFINÍCIE


Pojmy uvedené v nižšie uvedených Pravidlách, napísané veľkými začiatočnými písmenami majú nasledujúce významy:

    
2.1.    Poskytovateľ: právnická osoba poskytujúca elektronické obchodné služby.  

2.2.    Užívateľ: každá osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom využije túto webovú stránku, alebo služby poskytované touto webovou stránkou, vrátane osôb, ktoré niečo kúpili cez tento internetový obchod.   

 

3.    ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:


3.1.    Pre otázky, ktoré nie sú riešené týmito Pravidlami, ako aj pre ich interpretáciu sú smerodajné maďarské právne predpisy, so zvláštnym zreteľom na nariadenia V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Polgári Törvénykönyv - „Ptk.“) a na zákon číslo CVIII. z roku 2001 o otázkach elektronického obchodovania a o poskytovaní elektronických služieb (Elker. tv.). Príslušné právne záväzné nariadenia platia pre účastníkov vzťahu aj bez výslovného uvedenia.         

3.2.    Tieto Pravidlá sú platné od 28. októbra 2014 až do odvolania. Poskytovateľ má právo tieto Pravidlá jednostranne upravovať. Tieto úpravy Poskytovateľ zverejní na webových stránkach 11 (jedenásť) dní pred začiatkom platnosti zmien. Užívatelia využívaním služieb webových stránok automaticky uznávajú, že súhlasia so všetkými tam uvedenými podmienkami.          

3.3.    Užívateľ, ktorý otvorí webovú stránku prevádzkovanú Poskytovateľom, alebo akýmkoľvek spôsobom číta jej obsah – aj v prípade, že nie je registrovaným užívateľom webovej stránky, uznáva záväznosť pravidiel webovej stránky.  V prípade, že Užívateľ s podmienkami  nesúhlasí, nemá právo webovú stránku prezerať.    

3.4.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva ohľadne tejto webovej stránky, ku ktorejkoľvek jej časti a k tam uvedeným obsahom, ako aj vo vzťahu k jej šíreniu. Je zakázané sťahovať obsah, alebo ktorékoľvek časti webovej stránky, jej elektronické ukladanie, spracovávanie a predaj bez písomného súhlasu Poskytovateľa.       4.    REGISTRÁCIA/NAKUPOVANIE


4.1.    Užívateľ nákupom/registráciou na webovej stránke prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami uvedenými v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach a Informáciami o zaobchádzaní s osobnými údajmi uvedenými na tejto webovej stránke a že ich uznáva, že súhlasí so spracovávaním svojich údajov.     

4.2.    Užívateľ je povinný pri nákupe/registrácii uviesť svoje skutočne platné údaje. V prípade, ak Užívateľ pri nákupe/registrácii uvedie falošné údaje, alebo údaje inej osoby, vzniknutá elektronická zmluva je neplatná. Poskytovateľ sa zbavuje zodpovednosti, ak Užívateľ využíva jeho služby v mene inej osoby, s použitím osobných údajov inej osoby.         

4.3.    Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorenie dodávky, respektíve za iné problémy, ku ktorým dôjde kvôli nesprávne a/alebo nepresne uvedeným údajom zo strany Užívateľa.      

4.4.    Poskytovateľ nezodpovedá za také škody, ku ktorým dôjde kvôli tomu, že Užívateľ stratil svoje vstupné heslo, alebo došlo k odcudzeniu jeho hesla z dôvodu, ktorý nezapríčinil  Poskytovateľ.     5.    OKRUH DOSTUPNÝCH VÝROBKOV, SLUŽIEB  


5.1.    Výrobky, ktoré sú uvedené na stránke tohto internetového obchodu, sa dajú objednať výlučne len on-line. Ceny výrobkov sú uvedené vo forintoch, vrátane DPH, neobsahujú však poplatky za doručenie tovaru.       

5.2.    V tomto internetovom obchode Poskytovateľ uvádza názov, popis a fotografiu výrobku. Obrázky umiestnené pri údajoch o výrobku sú iba ilustračné, môžu sa odchyľovať od skutočnosti. Za rozdielnosti medzi obrázkami a skutočným vzhľadom výrobku nezodpovedáme.        

5.3.    Pri uvedení tovaru do predaja za akciové ceny Poskytovateľ poskytne Užívateľom presné informácie o akcii a o jej trvaní.     6.    POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ  


6.1.    Užívateľ po registrácii vyjadrí svoj súhlas s webshopom/alebo môže začať nakupovať aj bez registrácie.    

6.2.    Užívateľ nastaví počet výrobku, výrobkov, ktoré si mieni kúpiť.    

6.3.    Užívateľ vloží vybratý tovar do košíka. Užívateľ si kedykoľvek môže pozrieť obsah svojho košíka, kliknutím na ikonu „košík“.    

6.4.    Ak chce Užívateľ vložiť do košíka ďalšie výrobky, klikne na tlačidlo „ďalší nákup“. Ak nemieni kupovať ďalšie výrobky, skontroluje zvolený počet výrobkov v košíku. Obsah košíka môže zrušiť kliknutím na tlačidlo „vymazanie – X“. Užívateľ môže definitívne potvrdiť zvolené množstva tovaru kliknutím na tlačidlá + a -.        

6.5.    Užívateľ uvedie dodaciu adresu, potom si zvolí spôsob dopravy/platenia, výberom z týchto možností:    

6.5.1.    Spôsoby platenia:

Dobierka: Platenie „dobierkou“ si zvolíte, ak mienite hodnotu dodaného tovaru zaplatiť v hotovosti pri doručení.    

Úhrada vopred: Ak by ste chceli poukázať na náš účet hodnotu objednaného tovaru vopred, prosím, vyberte túto voľbu.     

Úhrada bankovou kartou: Ak by ste chceli platiť bankovou kartou, prosím, vyberte túto voľbu, takto môžete hodnotu tovaru uhradiť cez bezpečný platobný systém banky OTP Bank Zrt.    

Pri prebratí zásielky v obchodnom dome Užívateľ môže zaplatiť v hotovosti, alebo bankovou kartou.     


6.5.2.    Náklady na dopravu:


Kuriérska služba: Doprava tovaru v hodnote nad 1.000 Euro je bezplatná. Do 1.000 Euro sa platí 10 Euro.   

Prevzatie zásielky v obchodnom dome: bezplatne.6.6.    Ak vo webshope dôjde k nejakej chybe alebo nedostatku ohľadne výrobkov, alebo cien, vyhradzujeme si právo na korekciu. V takomto prípade po zistení chyby a jej korekcii ihneď oznámime kupujúcemu nové, platné údaje.  Kupujúci následne môže opätovne potvrdiť svoju objednávku, alebo každá zo zúčastnených strán má právo odstúpiť od zmluvy.        

6.7.    Konečná suma k úhrade po sumarizácii objednávky a spätnom potvrdení obsahuje všetky výdavky. Faktúra, informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy a záručný list sú súčasťou zásielky. Užívateľ je povinný zásielku pri doručení skontrolovať za prítomnosti kuriéra, a v prípade zistenia poškodenia výrobku, balenia je povinný žiadať od kuriéra spísanie zápisnice, v prípade poškodenia nie je povinný zásielku prevziať. Dodatočné reklamácie nepodložené zápisnicou Poskytovateľ neuznáva! Zásielky sa doručujú v pracovných dňoch v čase medzi 8. a 17. hodinou.       

6.8.    Po zadaní potrebných údajov Užívateľ odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „objednať“, predtým však môže ešte raz skontrolovať zadané údaje, ku svojej objednávke môže pripojiť aj poznámky, alebo nám môže  mailom oznámiť ďalšie svoje želania v súvislosti s objednávkou.     

6.9.    Oprava zadaných údajov: Užívateľ má v každom prípade pred uzatvorením objednávky možnosť urobiť spätný krok, a opraviť chybne zadané údaje.      

6.10.    Užívateľ po odoslaní objednávky dostane dva potvrdzujúce emaily. Ak prvý potvrdzujúci mail nebude Užívateľovi doručený v primeranom čase podľa povahy objednávky, najneskoršie však do 48 hodín od odoslania objednávky,  Užívateľ sa zbavuje viazanosti na objednávku, alebo svojich zmluvných záväzkov. Objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené Poskytovateľovi, respektíve Užívateľovi vtedy, keď ich bude mať k dispozícii. Poskytovateľ sa zbavuje zodpovednosti za nedoručenie spätného potvrdenia v primeranom čase v prípade, ak Užívateľ pri registrácii uvedie nesprávnu mailovú adresu, alebo z dôvodu preplnenosti svojej mailovej schránky mu mail nemôže byť doručený.              

6.11.    Poskytovateľ v prvom emaile potvrdí prijatie objednávky a informuje Užívateľa o tom, že ku vzniku elektronickej zmluvy medzi Užívateľom a Poskytovateľom dôjde na základe údajov, ktoré budú uvedené v druhom potvrdzovacom emaile (názov výrobku, počet kusov, cena, predpokladaný termín dodania), po doručení toho druhého emailu.     

    

7.    SPRACOVÁVANIE A SPLNENIE OBJEDNÁVOK  


7.1.    Objednávky sa spracovávajú počas pracovnej doby. Objednávky je možné podávať aj mimo uvedenej doby, čiže po pracovnej dobe, tie sa potom budú spracovávať v nasledujúci pracovný deň. Zákaznícka služba Poskytovateľa v každom prípade elektronickou cestou potvrdí, že kedy bude možné objednávku vybaviť.       

7.2.    Všeobecne platný termín splnenia v prípade tovaru na sklade je v priebehu 3-5 dní po spätnom potvrdení objednávky, v prípade tovaru, ktorý nie je na sklade Poskytovateľ oznámi Užívateľovi v spätnom potvrdení objednávky presný termín dodania.       

7.3.    Ak Poskytovateľ svoju zmluvnú povinnosť nesplní z dôvodu, že nemá objednaný tovar k dispozícii, je povinný o tom Užívateľa neodkladne informovať, a zaplatenú sumu Užívateľovi bez meškania, ale najneskoršie do tridsiatich dní vrátiť. Splnenie tejto povinnosti Poskytovateľa nezbavuje zodpovednosti za jeho ostatné zmluvné záväzky.    

7.4.    Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zmeny, ku ktorým došlo bez predbežného oznámenia v technických a iných popisoch, z dôvodu zmien u dodávateľa, alebo z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ si vyhradzuje právo čiastočného alebo úplného odmietnutia už potvrdených objednávok. K čiastočnému plneniu objednávky sa môže pristúpiť jedine po dohode s Užívateľom!    8.    PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


8.1.    V zmysle smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj    vládneho nariadenia 45/2014. (II.26.) Užívateľ do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru môže od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, objednaný tovar môže vrátiť. Pri absencii tohto oznámenia Užívateľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v priebehu 1 roka.         

8.2.    Doba trvania práva na odstúpenie od zmluvy je 14 dní od toho dňa, kedy Užívateľ, alebo ním určená osoba, ktorá nie je totožná s doručovateľom zásielky, tovar prevzal.    

8.3.    Užívateľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a prevzatia výrobku.    

8.4.    Náklady za vrátene výrobku znáša Užívateľ, firma tieto náklady neznáša.   

8.5.    V prípade uplatnenia práva na odstúpenie Užívateľ žiadne iné náklady spojené s vrátením tovaru neznáša, Poskytovateľ však od neho môže požadovať úhradu škody, ktorá vznikla nesprávnym používaním výrobku.      

8.6.    Právo na odstúpenie Užívateľovi neprislúcha v prípade takého neštandardného výrobku, ktorý bol vyrobený podľa pokynov Užívateľa, alebo na jeho požiadanie, alebo u takých výrobkov, ktoré sú jednoznačne šité na mieru Užívateľa (napr. na mieru strihané záclony alebo koberce).    

8.7.    Spotrebiteľ tiež nemôže uplatniť svoje právo na odstúpenie

a.    v prípade zmluvy o poskytnutie služby po jej úplnom splnení, ak podnikateľ začal s plnením celej služby s výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, a spotrebiteľ zobral na vedomie, že po celkovom splnení služby stratí právo na vypovedanie zmluvy;      
b.    vo vzťahu k takému produktu alebo službe, ktorej cena, resp. protihodnota sa nedá ovplyvniť podnikaním na finančnom trhu, je závislá aj od možných výkyvov v čase trvania práva na odstúpenie;       
c.    u výrobku rýchlo podliehajúci skaze, alebo s krátkou dobou trvanlivosti;   
d.    vo vzťahu k takému výrobku dodávanému v uzavretom obale, ktorý z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je možné po otvorení vrátiť;      
e.    vo vzťahu k takému výrobku, ktorý vzhľadom na jeho charakter po jeho odovzdaní sa neoddeliteľne zmieša s inými výrobkami;      
f.    vo vzťahu k takému nápoju obsahujúcemu alkohol, ktorého skutočná hodnota nemôže byť ovplyvnená podnikateľom, závisí od výkyvov na trhu, a o cene ktorého sa pri uzatváraní zmluvy strany dohodli, avšak ku splneniu zmluvy došlo až po tridsiatom dni po uzatvorení zmluvy;      
g.    v prípade takej podnikateľskej zmluvy, pri ktorej podnikateľ vyhľadá spotrebiteľa na základe jeho výslovnej požiadavky za účelom vykonania súrnej opravy alebo údržbárskej činnosti;     
h.    vo vzťahu k prevzatiu exempláru vyhotovenia zvukového, resp. obrazového súboru, ako aj počítačového softvéru dodávaného v zabalenom stave, ak spotrebiteľ po odovzdaní dodaný materiál rozbalil;        
i.    vo vzťahu k novinám, časopisom a periodikám, s výnimkou ak sú tieto predplatené;    
j.    v prípade zmlúv uzatvorených na verejných dražbách;   
k.    v prípade zmluvy smerujúcej k poskytovaniu ubytovania, prepravy, zapožičiavania osobných motorových vozidiel, zabezpečovania stravovania alebo rekreačných aktivít, okrem zabezpečenia trvalého bývania, ak v zmluve bol určený konkrétny termín splnenia;  
l.    vo vzťahu k digitálnemu záznamu neposkytovanom na príslušnom nosiči, ak podnikateľ začal plnenie svojho záväzku s výslovným, predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ súčasne s týmto svojim súhlasom prehlásil, že berie na vedomie, že tým pádom stráca právo na odstúpenie od zmluvy.   

8.8.    Poskytovateľ po vrátení výrobku, alebo doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov neodkladne, najneskoršie však do 14 dní vráti zaplatenú sumu Užívateľovi, vrátane prepravných nákladov.       

8.9.    Vrátenie peňazí – ak s tým súhlasí aj Užívateľ – Poskytovateľ uskutoční bankovým prevodom. Užívateľ neznáša žiadne náklady naviac vyplývajúce zo spôsobu vrátenia peňazí. V prípade nesúhlasu Užívateľa uplatní Poskytovateľ rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri dodaní tovaru.          

8.10.    Užívateľ je povinný tovar zaslať späť, alebo odovzdať na adrese Poskytovateľa bez zbytočného meškania, ale nie neskôr ako do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení Poskytovateľovi.     

8.11.    V prípade písomného odstúpenia Užívateľ môže prehlásenie o odstúpení poslať do 14 dní.     

8.12.    Užívateľ dodrží tento termín vtedy, ak tovar zašle, alebo vráti späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.     

8.13.    Užívateľ znáša jedine bezprostredné náklady na vrátenie tovaru, okrem prípadu, že sa dohodli, že ich bude znášať firma.       

8.14.    Poskytovateľ nie je povinný uhradiť Užívateľovi náklady naviac, ktoré vznikli tým, že Užívateľ si zvolil spôsob prepravy odlišný od najlacnejšieho zaužívaného spôsobu prepravy ponúkaného Poskytovateľom.       

8.15.    Užívateľ sa môže brať na zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ak k tomu došlo dôsledkom zaobchádzania s tovarom v rozpore s jeho charakterom, vlastnosťami a funkčnosťou.      

8.16.    Poskytovateľ môže zadržať vrátenie peňazí až do doby vrátenia tovaru, alebo predloženie dôkazu Užívateľom o tom, že tovar vrátil: do úvahy sa berie prvý z týchto dvoch termínov.     

8.17.    Ak Užívateľ chce využiť svoje právo na odstúpenie, môže to oznámiť písomne cez niektorý z kontaktov Poskytovateľa (trebárs pomocou priloženého formulára), alebo telefonicky. Pri oznámení posielanom poštou berieme do úvahy dátum podania na pošte, pri telefonickom oznámení sa berie do úvahy dátum odoslania potvrdzovacieho emailu. Pri oznámení posielanom poštou Poskytovateľ berie do úvahy doporučené zásielky alebo balíky. Objednaný tovar Užívateľ vráti Poskytovateľovi poštou, alebo kuriérnou službou.    
 
8.18.    Užívateľ musí obzvlášť dbať na užívanie výrobku v súlade s jeho určením, nakoľko škody vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s jeho určením znáša Užívateľ! V priebehu štrnástich dní po vrátení tovaru Poskytovateľ vráti na bankový účet užívateľa kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie.        


8.19.    Vládne nariadenie 45/2014. (II.26.) o pravidlách uzatvárania zmlúv medzi spotrebiteľom a firmou sa dajú prečítať tu.

8.20.    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ sa dajú prečítať tu.
 
8.21.    Užívateľ sa môže obrátiť na Poskytovateľa aj s inými sťažnosťami pomocou kontaktu uvedeného v týchto Pravidlách.      

8.22.    Právo odstúpenia od zmluvy sa netýka firmy, čiže osoby, ktorá pôsobí v rámci svojej profesie, samostatnej zárobkovej, alebo obchodnej činnosti.

 


9.    Záruky


Záruka na skryté chyby

9.1.    V akých prípadoch môže Užívateľ uplatniť právo na záruku za skryté chyby?   

V prípade chybného plnenia zo strany firmy prevádzkujúcej internetový obchod môže Užívateľ uplatniť právo na záruku za skryté chyby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.          

9.2.    Aké práva na záruku za skryté chyby má Užívateľ?    

Užívateľ – podľa vlastného uváženia – môže uplatniť tieto práva na záruku za skryté chyby: môže požadovať opravu alebo výmenu, okrem prípadu, ak Užívateľom zvolený spôsob sa nedá realizovať, alebo ak by pre firmu takýto spôsob znamenal neúmerne vysoké náklady. Ak nepožadoval opravu alebo výmenu, respektíve ju nemohol požadovať, potom môže žiadať o úmerné zníženie ceny protislužby, alebo chybu môže dať Užívateľ odstrániť na náklady Poskytovateľa, alebo – v krajnom prípade – môže odstúpiť aj od zmluvy.  Uplatnenie jedného druhu práva na záruku za skryté chyby môže Užívateľ zmeniť na iný druh, avšak náklady spojené s takouto zmenou znáša sám, s výnimkou, ak to bolo odôvodnené, alebo k tomu došlo z dôvodu zapríčineného firmou.          
 
9.3.    Do akého termínu môže Užívateľ uplatniť svoj nárok na záruku za skryté chyby?    

Užívateľ je povinný oznámiť zistenú chybu bez odkladu, ale nie neskôr ako v priebehu dvoch mesiacov od jej zistenia. Zároveň Vás upozorňujeme, že po uplynutí dvoch rokov od dodania tovaru už nárok na záruku za skryté chyby nebudete môcť uplatňovať.      

9.4.    Voči komu je potrebné uplatňovať nárok na záruku za skryté chyby?     

Užívateľ svoj nárok na záruku za skryté chyby uplatňuje voči firme.     
 
9.5.    Aké sú ďalšie podmienky uplatňovania nároku na záruku za skryté chyby?   

Do šiestich mesiacov od splnenia dodávky nie sú pre uplatnenie nároku na záruku za skryté chyby okrem oznámenia stanovené žiadne iné podmienky, ak Užívateľ preukáže, že tovar, respektíve službu mu poskytla firma sprevádzkujúca tento internetový obchod. Po uplynutí šiestich mesiacov však už Užívateľ musí preukázať, že chyba výrobku existovala už aj v čase jeho dodania.        
 
Záruka na výrobok
 
9.6.    V akom prípade môže Užívateľ uplatniť nárok na záruku na výrobok?    

V prípade chyby hnuteľnosti (výrobku) môže Užívateľ – podľa vlastného uváženia – uplatniť nárok na záruku na skryté chyby alebo na výrobok.       
 
9.7.    Aké má Užívateľ práva na základe záruky na výrobok?   

Z titulu uplatnenia záruky na výrobok môže Užívateľ požadovať jedine opravu alebo výmenu chybného výrobku.      

9.8.    V akých prípadoch sa výrobok považuje za chybný?     

Výrobok sa považuje za chybný vtedy, ak nevyhovuje kvalitatívnym požiadavkám platným v čase jeho zakúpenia, alebo ak nemá vlastnosti uvádzané v popisoch výrobcu.        
 
9.9.    Do akého termínu môže Užívateľ uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?      

Užívateľ môže uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok v priebehu dvoch rokov od uvedenia výrobku do obehu. Po uplynutí tejto doby jeho nárok na záruku zaniká.      
 
9.10.    Voči komu a za akých ďalších podmienok môže uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?       

Nárok na záruku na výrobok môže uplatniť výlučne iba voči výrobcovi alebo distribútorovi výrobku. Chybu výrobku v prípade uplatnenia svojho nároku na záruku na výrobok dokazuje Užívateľ.       

9.11.    V akých prípadoch sa výrobca (distribútor) zbavuje záväzku za záruku na výrobok?      

Výrobca (distribútor) sa zbavuje svojho záväzku za záruku na výrobok výlučne iba vtedy, ak môže preukázať, že:       
– výrobok nevyrobil, respektíve nedistribuoval v rámci okruhu svojej činnosti,  alebo  
– chyba výrobku podľa stavu vedy a techniky v čase uvedenia výrobku do obehu sa ešte nadala rozpoznať, alebo    
–    k chybe výrobku došlo dôsledkom uplatnenia právneho predpisu alebo povinného úradného nariadenia.      
K tomu, aby sa výrobca (distribútor) zbavil svojho záväzku, stačí dokázať jeden z uvedených dôvodov.      
Upozorňujem Vás, že kvôli tej istej chybe nie je možné uplatniť súčasne  nároku na záruku na skryté chyby, aj na výrobok. V prípade úspešného uplatnenia nároku na záruku na skryté chyby však na vymenený výrobok, respektíve na opravenú časť výrobku môžete voči výrobcovi uplatňovať nárok na záruku na skryté chyby.        

9.12.    Poskytovateľ neručí za škody vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, ani za škody, ku ktorým došlo po prechode rizika na Užívateľa dôsledkom chybnej alebo nedbalej obsluhy, nadmerného zaťaženia, respektíve používaním výrobku v rozpore s jeho určením.    

   
10.       POSTUP PRI ZÁRUČNEJ REKLAMÁCII


10.1.    Dohody obsiahnuté v zmluve nesmú obsahovať ustanovenia v rozpore s nariadením, na úkor spotrebiteľa.     

10.2.    Preukazovanie uzavretia zmluvy je povinnosťou Užívateľa (predložením faktúry).    

10.3.    Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša Poskytovateľ (Ptk. /Občiansky zákonník 6:166. §).  

10.4.    Firma je povinná o uplatnení garancie zo strany spotrebiteľa spísať zápisnicu.

10.5.    Kópiu zápisnice je potrebné neodkladne, preukázateľným spôsobom doručiť spotrebiteľovi.    

10.6.    Ak sa firma pri nahlásení chyby výrobku nemôže vyjadriť k možnosti splnenia požiadavky spotrebiteľa ohľadne záruky, je povinná svoje stanovisko – v prípade odmietnutia tiež oznámenie o prípadných dôvodoch a o možnostiach odvolania sa na rozhodcovská orgán -  oznámiť v priebehu piatich dní, preukázateľným spôsobom spotrebiteľovi.      

10.7.    Firma je povinná zápisnicu uchovávať po dobu troch rokov od jej spísania, a na žiadosť kontrolného orgánu ju predložiť.    

10.8.    Firma sa musí usilovať o to, aby opravu alebo výmenu chybného tovaru vybavila najneskoršie do pätnástich dní.     


11.       OSTATNÉ USTANOVENIA


11.1.    Poskytovateľ má právo pre splnenie svojej povinnosti využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa ho sám dopustil.      

11.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.      

11.3.    V prípade, že Užívateľ neuplatní v zmysle týchto Pravidiel svoje práva,  nepovažuje sa to za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ v určitej situácii sa nepridržiava striktne  niektorých podstatných podmienok Pravidiel, neznamená, že sa vzdáva možnosti  neskoršie sa týchto podmienok striktne pridržiavať.       

11.4.    Poskytovateľ a Užívateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky mierovou cestou.       12.       PRAVIDLÁ VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ


12.1.    Cieľom nášho obchodného domu je, aby sme všetky objednávky splnili v príslušnej kvalite, k plnej spokojnosti objednávajúceho. V prípade, ak sa Užívateľ predsa na niečo sťažuje v súvislosti so zmluvou, alebo jej plnením, potom svoju sťažnosť môže poslať aj na vyššie uvedenú emailovú adresu.      

12.2.    Ústnu reklamáciu Poskytovateľ okamžite prešetrí a podľa potreby urobí patričné opatrenia. Ak kupujúci nesúhlasí so spôsobom vybavovania svojej sťažnosti, Poskytovateľ neodkladne spíše zápisnicu o sťažnosti a o svojom stanovisku k nej a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu. Ak nie je možné sťažnosť okamžite prešetriť, Poskytovateľ spíše zápisnicu o sťažnosti a jeden exemplár tejto zápisnice odovzdá kupujúcemu.          

12.3.    Na písomnú sťažnosť náš obchodný dom dá písomnú odpoveď do 30 dní. V prípade odmietavého stanoviska uvedie aj zdôvodnenie. Kópiu odpovede archivuje po dobu 3 rokov, a tú na požiadanie predloží kontrolným orgánom.       

12.4.    12.4.    Oznamujem  Vám, že v prípade odmietnutia Vašej sťažnosti môžete iniciovať správne konanie vo veci, alebo sa obrátiť na zmierovací výbor na nižšie uvedených kontaktných adresách.  

12.5.    Poskytovateľ v záujme riešenia spotrebiteľského sporu sa obráti na zmierovací výbor.     

12.6.    Svojou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Národný úrad pre ochranu spotrebiteľa:    
 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Adresa: 1088 Budapest, József krt. 6.
Poštová adresa: 1428 Budapest, PF: 20.
Súradnice GPS: X 19,071     Y 47,496
Telefónne číslo ústredne: +36 1 459 4800
Číslo faxu: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

12.5.  Alebo na jeho miestne orgány:   

Pest Megyei Kormányhivatal  (Úrad vlády Peštianskej župy)
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Odbor technického schvaľovania a ochrany spotrebiteľa)
Námestníčka vedúceho odboru: Dr. Edit Koller
Adresa: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47., Maďarsko
Adresa na doručovanie: 1365 Budapest, Pf.: 270, Maďarsko
Telefón: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Fax: +36 1 236-3956
E-mail: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

Oddelenie služby zákazníkom (klientska služba):
Pondelok – Štvrtok: 9.00-12.00, 12.30 – 16.00
Piatok: 9.00 – 13.00

 

12.6 V prípade sťažnosti je možné sa obrátiť na tieto rozhodcovské orgány: 

Pest Megyei Békéltető Testület (Zmierovací výbor Peštianskej župy)
Adresa: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Maďarsko
Telefón: (1)-269-0703
Fax: (1)-269-0703
Meno: dr. Csanádi Károly
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Webová adresa: www.panaszrendezes.hu


Zoznam maďarských rozhodcovských orgánov nájdete tu:    
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

12.9.    Do pôsobnosti zmierovacieho výboru patrí mimosúdne urovnávanie spotrebiteľských sporov. Úlohou zmierovacieho výboru  je pokúsiť sa dosiahnuť v záujme urovnania spotrebiteľského sporu dohodu medzi jeho účastníkmi, v prípade neúspechu sa rozhodne o spôsobe jednoduchého, rýchleho a účinného zabezpečenia uplatnenia práv spotrebiteľa. Zmierovací výbor poskytne radu na žiadosť spotrebiteľa alebo Poskytovateľa v súvislosti s právami a povinnosťami spotrebiteľa.      

12.10.    V prípade spotrebiteľského sporu súvisiaceho s cezhraničnou on-line kúpnopredajnou zmluvou alebo zmluvou o poskytovaní služieb je kompetentný výlučne zmierovací výbor pri Obchodnej a priemyselnej komore hlavného mesta.     

12.11.    Poskytovateľ je povinný spolupracovať so zmierovacím výborom. V rámci tejto spolupráce je povinný zabezpečiť zaslanie dokladu o odpovedi na sťažnosť zmierovaciemu výboru a zabezpečiť účasť osoby oprávnenej k riešeniu sporov na jednaní. V prípade, ak sídlo alebo miesto prevádzky podnikateľa nie je registrované na území župy miestne príslušnej komory zmierovacieho výboru, povinnosť podnikateľa spolupracovať s výborom sa rozširuje o navrhnutie písomnej dohody spotrebiteľovi v súlade s jeho potrebami.


13.    VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


13.1.    Poskytovateľ prehlasuje, že sa snaží o priebežnú aktualizáciu informácií uverejňovaných na webovej stránke, avšak za ich kompletnosť, úplnú relevantnosť, prípadné zmeny nepreberá zodpovednosť.      

13.2.    Poskytovateľ zdôrazňuje, že za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním webovej stránky nepreberá zodpovednosť.     

13.3.    Poskytovateľ môže celý obsah (vrátane dostupných služieb) alebo časti stránky kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia upravovať, modernizovať, alebo zrušiť.    

13.4.    Môže sa stať, že na webovej stránke dôjde k zmenám nezávisle od vôle a vplyvu Poskytovateľa, preto Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť uvádzaných údajov vo vzťahu k dostupným informáciám, dokumentáciám, alebo iným písomným materiálom.      

13.5.    Užívatelia používajú webovú stránku výlučne na svoju zodpovednosť, Poskytovateľ nezodpovedá za také škody, ku ktorým dôjde dôsledkom nesprávnych, chybných, alebo neúplných údajov.      

13.6.    Poskytovateľ neručí za nerušené a bezchybné fungovanie jednotlivých  funkcií webovej stránky. Poskytovateľ nezodpovedá za tie škody, straty, vzniknuté náklady, ku ktorým dôjde v súvislosti s webovou stránkou, jej používaním, alebo nefunkčnosťou, poruchou, pôsobením počítačových vírusov, chyby linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin. Užívateľ teda berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je zodpovedný za chyby, ku ktorým došlo na zariadení Užívateľa, za škody spôsobené vírusmi, alebo za stratu akýchkoľvek údajov, ako ani za umožnenie neoprávneného prístupu k zariadeniu, resp. k sieti Užívateľa.         

13.7.    Informácie, ku ktorým sa dá dostať cez linky uvedené na webovej stránke, Poskytovateľ nekontroluje, za ich prístupnosť, obsahovú správnosť nezodpovedá.    


14.       AUTORSKÉ PRÁVA


14.1.    Užívateľ, ktorý navštívi webovú stránku Poskytovateľa, môže obsah stránky používať jedine na súkromné účely. Používanie na súkromné účely nie je spoplatnené, avšak nemôže slúžiť priamo alebo sprostredkovane na dosahovanie, alebo zvyšovanie zisku.      

14.2.    Využívanie pre súkromné účely je bezplatné a nie je k tomu potrebný súhlas Poskytovateľa. Voľné použitie je dovolené, respektíve bezplatné v zmysle príslušných predpisov, ak neškodí riadnemu používaniu webovej stránky a bezdôvodne nepoškodzuje oprávnené záujmy Poskytovateľa, ako aj ak spĺňa požiadavku dobrej viery a poctivosti a nesmeruje k takým činnostiam, ktoré by boli v rozpore so zásadami voľného využívania.  Používanie obsahu webovej stránky v rozpore s uvedenými zásadami, respektíve prekročenie zásad voľného využívania má za následok neoprávnené využívanie, voči čomu môže Poskytovateľ uplatniť príslušné zákonné opatrenia.       

14.3.    K akémukoľvek využívaniu obchodného charakteru je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa. Používanie loga, ochrannej známky Poskytovateľa je možné jedine na základe jeho predchádzajúceho povolenia.    

14.4.    Preberať akékoľvek materiály z webovej stránky a jej databázy aj v prípadne písomného súhlasu je možné iba s odvolaním sa na Poskytovateľa.     

14.5.    Poskytovateľ si vyhradzuje všetky práva na všetky zložky svojej služby, na názov webovej stránky a jednotlivých domén, ako aj na svoje internetové reklamné priestory     

14.6.    Je zakázané prispôsobovanie alebo dekódovanie obsahu webovej stránky, respektíve jej častí; používanie akýchkoľvek aplikácií, pomocou ktorých sa môže zmeniť, alebo indexovať ktorákoľvek jej časť.    

14.7.    Názov a logo Tulipocarpet podlieha autorským právam, ich používanie je možné jedine s písomným súhlasom Poskytovateľa.   

14.8.    Užívateľ berie na vedomie, že v prípade používania bez povolenia má Poskytovateľ právo vyrubiť penále. Výška penále je za každý obrázok  300 Euro, respektíve 70 Euro za každé slovo. Užívateľ berie na vedomie, že táto možnosť penalizovania je opodstatnená a stránku prezerá s týmto vedomím. V prípade porušenia autorských práv Poskytovateľ uplatní dokazovanie pred notárom, poplatky za ktoré bude hradiť Užívateľ.       

 
15.       OSTATNÉ USTANOVENIA


15.1.    Poskytovateľ má právo pre splnenie svojej povinnosti využiť služby inej osoby. Za jej prípadné protiprávne konanie zodpovedá rovnako, ako keby sa ho sám dopustil.

15.2.    Ak sa ktorákoľvek časť týchto Pravidiel stane neplatnou, stratí právnu opodstatnenosť alebo sa stane nesplniteľnou, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

15.3.    V prípade, že Užívateľ neuplatní v zmysle týchto Pravidiel svoje práva,  nepovažuje sa to za zrieknutie sa svojich práv. Akékoľvek zrieknutie sa svojich práv je platné iba v prípade vysloveného písomného vyjadrenia. Fakt, že Poskytovateľ v určitej situácii sa nepridržiava striktne  niektorých podstatných podmienok Pravidiel, neznamená, že sa vzdáva možnosti  neskoršie sa týchto podmienok striktne pridržiavať.

15.4.    Poskytovateľ a Užívateľ sa budú snažiť riešiť prípadné sporné otázky mierovou cestou.


16.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o zaobchádzanie s osobnými údajmi internetového obchodu sa nachádzajú na stránke: http://www.tulipocarpet.com/sk/ochrana-udajov


V Budapešti, 28. októbra 2014

Pin It
Odporučiť stránku e-mailom
Odporučte tento obsah Vášmu rodinnému príslušníkovi, kolegovi, priateľovi, známemu.
Vyplňte formulár a stlačte tlačidlo Poslať e-mail!

Odosielateľ  
Meno:
E-mail:
Adresát  
Meno:
E-mail:
Predmet
Správa
Zadané osobné údaje (e-mailová adresa, meno) použijeme iba pri odoslaní tejto položky a neuchováme ich v žiadnej podobe.