Tulipo Carpet
Obľúbené položky Košík
 

OCHRANA ÚDAJOV

V krátkosti


Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame len v súlade so zákonmi.
DM list posielame len na základe osobitného súhlasu. Systémovú správu môžeme poslať aj bez toho.
Dáta sa ukladajú čo najbezpečnejšie.
Osobné informácie odovzdávame tretím stranám len so súhlasom.
Každému, kto o to požiada poskytneme informácie o údajoch, ktoré o ňom uchovávame, ak žiadosť pošle písomne na adresu kontakt@tulipocarpet.com.
O vymazanie osobných údajov je možné požiadať na adrese kontakt@tulipocarpet.com.


Úvod


DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2372 Dabas, Beton u. 26, číslo v OR: 13 09 083541, DIČ: 10744804-2-44) (ďalej len: Poskytovateľ, správca údajov) poskytuje nasledovné informácie.
Registračné číslo spravovania údajov: NAIH-79631/2014.
Odsek (1) § 20 zákona č. CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií stanovuje, že pred začatím spravovania údajov treba dotknutej osobe (v tomto prípade používateľom webovej stránky, ďalej len: používateľ) oznámiť, či sa spravovanie údajov zakladá na súhlase alebo či je povinné.
Dotknutú osobu treba pred začatím spravovania údajov jednoznačne a podrobne informovať o všetkých skutočnostiach spojených so spravovaním jeho údajov, hlavne o účele a právnom základe spravovania údajov, o osobe oprávnenej spravovať a spracovať údaje, o trvaní spravovania údajov.

V súlade s odsekom (1) § 6 Infozákona treba dotknutú osobu informovať aj o tom, že osobný údaj je možné spravovať aj v prípade, ak je nemožné získať súhlas dotknutej osoby alebo si to vyžaduje neprimerané náklady, a spravovanie osobných údajov
•   je potrebné na účely splnenia právnej povinnosti, vzťahujúcej sa na správcu údajov alebo
•   je potrebné za účelom uplatnenia legitímneho záujmu správcu údajov alebo tretej strany, a uplatnenie tohto záujmu je pomerné s obmedzením práva na ochranu osobných údajov.

Informácie by mali zahŕňať aj práva a opravné prostriedky dotknutej osoby vzťahujúce sa na spravovanie údajov.

Ak by osobné informovanie dotknutých osôb nebolo možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady (ako napríklad teraz na webovej stránke), informovanie je možné aj zverejneným nasledovných informácií:
a) skutočnosť zhromažďovania údajov,
b) okruh dotknutých osôb,
c) účel zhromažďovania údajov,
d) doba spracovania údajov,
e) osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi,
f) práva a opravné prostriedky dotknutých osôb vzťahujúce sa na spravovanie údajov, a
g) ak sa vyžaduje zápis spravovania údajov do registra ochrany údajov, registračné číslo spravovania údajov.

Tieto informácie o spravovaní údajov sa vzťahujú na nasledovné webové stránky: http://www.tulipocarpet.com/sk a sú založené na vyššie uvedených obsahových požiadaviek. Informácie sú dostupné na stránke: http://www.tulipocarpet.com/sk/ochrana-udajov
Modifikácie informácií vstupujú do účinnosti ich zverejnením na vyššie uvedenej adrese. Za jednotlivými názvami kapitol uvádzame aj odkaz na právny predpis.Definícia výrazov (3.§)


1.    dotknutá osoba/Používateľ: ktorákoľvek určená fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo ktorú je možné - priamo alebo nepriamo - identifikovať na základe osobného údaju;
2.    osobný údaj: údaj, súvisiaci s dotknutou osobou - hlavne jeho meno a priezvisko, identifikačný znak a jeden alebo viac parametrov charakterizujúcich jeho fyzikálnu, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu - a úsudok, ktorý je možné vydedukovať z údajov a vzťahuje sa na dotknutú osobu;
3.    špecifický údaj:

a) osobný údaj vzťahujúci sa na rasový pôvod, národnosť, politické presvedčenie alebo straníckosť, náboženské alebo iné filozofické presvedčenie, členstvo v organizácii záujmového zastúpenia, na sexuálny život,
b) osobný údaj vzťahujúci sa na zdravotný stav, na závislosť a údaje trestnoprávnych záležitostí;

4.    súhlas: dobrovoľné a isté vyjadrenie vôle dotknutej osoby, založené na primeraných informáciách, ktorým
poskytne svoj jednoznačný súhlas na spravovanie jeho osobných údajov - buď komplexne alebo len pre jednotlivé operácie;
5.    protest: vyhlásenie dotknutej osoby, v ktorom namieta spravovanie jeho osobných údajov a žiada o ukončenie spravovania údajov, resp. vymazanie jeho spravovaných údajov;
6.    správca údajov: fyzická alebo právnická osoba, alebo organizácia bez právnickej osoby, ktorá samostatne alebo spolu s inými určuje účel spravovania údajov, prináša a vykonáva rozhodnutia spojené so spravovaním údajov (vrátane použitých nástrojov), alebo tieto rozhodnutia dá realizovať ním povereným spracovateľom údajov;
7.    spravovanie údajov: nezávisle od použitej metódy akákoľvek operácia alebo súhrn operácií realizovaných na údajoch, hlavne ich zhromažďovanie, prijímanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, zmena, použitie, vyžiadanie, prenesenie, zverejnenie, zosúladenie alebo spojenie, blokovanie, vymazanie a likvidácia, a zabránenie ďalšieho využívania dát, vyhotovenie fotografie, hlasového alebo obrazového záznamu a zaznamenávanie fyzikálnych parametrov vhodných na identifikáciu osoby (napr. odtlačky prstov alebo rúk, vzorka DNA, obraz dúhovky);
8.    prenos údajov: sprístupnenie údajov stanovenej tretej osobe;
9.    zverejnenie: sprístupnenie údajov komukoľvek;
10.    vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, aby ich obnova už nebola možná;
11.    označenie údajov: pridelenie identifikačného znaku k údaju za účelom jeho rozlišovania;
12.    blokovanie údajov: označenie údaju identifikačným znakom za účelom definitívneho alebo dočasného obmedzenia spravovania údaju;
13.    likvidácia údajov: úplná fyzická likvidácia zálohovacieho média obsahujúceho údaje;
14.    spracovanie údajov: realizácia technických úloh spojených so spravovaním údajov nezávisle od metódy a nástroja použitého pri operáciách, a tiež od miesta ich vykonania, pri predpoklade, že technická úloha sa realizuje na údajoch;
15.    spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnickej osoby, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej so správcom údajov - vrátane aj uzatvorenia zmluvy podľa právneho nariadenia - vykonáva spracovanie údajov;
16.   subjekt zodpovedajúci za údaje: orgán vykonávajúci verejnú úlohu, ktorý vyprodukoval údaj, ktorý má byť povinne zverejnený vo verejnom záujme elektronickou cestou, resp. počas fungovania ktorého tento údaj vznikol;
17.    subjekt odovzdávajúci údaje: orgán vykonávajúci verejnú úlohu, ktorý - ak nezverejní údaje subjekt zodpovedajúci za údaje - zverejní jemu doručené údaje na webovej stránke;
18.    súbor údajov: súhrn všetkých údajov spravovaných v jednom registri;
19.    tretia strana: fyzická alebo právnická osoba, resp. organizácia bez právnickej osoby, ktorá sa nezhoduje s dotknutou osobou, správcom alebo spracovateľom údajov;Právny základ spravovania údajov (5.-6.§)

1.    Osobné údaje môžu byť spravované, pokiaľ
•    s tým súhlasí dotknutá osoba, alebo
•    to nariaďuje zákon - alebo na základe splnomocnenia zákona, v danom okruhu - nariaďuje vyhláška miestnej samosprávy z verejného záujmu.

2.    Osobný údaj je možné spravovať aj v prípade, ak je nemožné získať súhlas dotknutej osoby alebo si to vyžaduje neprimerané náklady a spravovanie osobných údajov
a) je potrebné na účely splnenia právnej povinnosti, vzťahujúcej sa na správcu údajov alebo
b) je potrebné za účelom uplatnenia legitímneho záujmu správcu údajov alebo tretej strany a uplatnenie tohto záujmu je pomerné s obmedzením práva na ochranu osobných údajov.

3.    Ak dotknutá osoba z dôvodu nespôsobilosti na právne úkony alebo z iných neodstrániteľných dôvodov nie je schopná poskytnúť svoj súhlas, tak je možné počas existencie obmedzení podania súhlasu spravovať osobné údaje dotknutej osoby v miere potrebnej k ochrane vlastných alebo iných životne dôležitých záujmov, alebo v rozsahu nevyhnutnom k odstráneniu alebo predchádzaniu priameho nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo majetok osôb.

4.    K platnosti právneho vyhlásenia obsahujúceho súhlas dotknutej neplnoletej osoby nad 16 rokov nie je potrebné schválenie alebo následné schválenie jej zákonného zástupcu.

5.    Ak je cieľom spravovania údajov na základe súhlasu realizácia písomnej zmluvy uzatvorenej so správcom údajov, zmluva musí obsahovať všetky informácie, ktoré musí dotknutá osoba v súvislosti so spravovaním údajov poznať, hlavne definíciu spravovaných údajov, trvanie spravovania údajov, účel ich použitia, skutočnosť o posunutí údajov ďalej, adresátov, skutočnosť, že bol využitý spracovateľ údajov. Zmluva musí jednoznačným spôsobom obsahovať, že dotknutá osoba svojim podpisom súhlasí so spravovaním jeho údajov v súlade so zmluvou.

6.    Ak sa príjem osobných údajov uskutoční so súhlasom dotknutej osoby, môže správca údajov získané údaje - ak to zákon neustanovuje inak – spravovať

•  na účely splnenia právnej povinnosti, vzťahujúcej sa na správcu údajov alebo
•  za účelom uplatnenia legitímneho záujmu správcu údajov alebo tretej strany, ak je uplatnenie tohto záujmu pomerné s obmedzením práva na ochranu osobných údajov
bez ďalšieho osobitného súhlasu, a aj po späťvzatí súhlasu dotknutej osoby.


Účelovosť spravovania údajov (4.§ [1]-[2])


1.    Osobný údaj je možné požadovať výhradne za určitým účelom, v záujme uplatnenia práva a splnenia povinností. Spravovanie údajov musí v každej fáze spĺňať účel spravovania údajov, príjem a spravovanie údajov musí byť čestné a zákonné.

2.    Spravovať je možné len osobný údaj, ktorý je v záujme realizácie účelu spravovania údajov nevyhnutný a vhodný k dosiahnutiu účelu. Osobný údaj je možné spravovať len v miere nevyhnutnej k realizácii účelu a len počas tohto obdobia.


Ostatné zásady spravovania údajov (4.§ [3]-[4])


Osobný údaj počas spravovania údajov si zachová túto kvalitu, až kým je možné jeho vzťah obnoviť s dotknutou osobou. Vzťah je možné obnoviť s dotknutou osobou v prípade, ak správca údajov disponuje technickými podmienkami, ktoré sú k obnove potrebné.

Počas spravovania údajov treba zabezpečiť presnosť, úplnosť a - ak je to z hľadiska účelu spravovania údajov potrebné - aktuálnosť údajov, ako aj to, aby sa dotknutá osoba dala identifikovať len počas obdobia potrebného k účelu spravovania údajov.


Funkčné spravovanie údajov


1.    Na základe odseku (1) § 20 zákona CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií treba definovať v rámci funkčnosti webovej stránky webshopu (používania) nasledovné:

a) skutočnosť zhromažďovania údajov,
b) okruh dotknutých osôb,
c) účel zhromažďovania údajov,
d) doba spracovania údajov,
e) osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi,
f) predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov.

2.    Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Heslo, priezvisko a meno, názov firmy, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa dodania, názov dodania, fakturačná adresa, fakturačný názov, suma ktorá sa má zaplatiť, poznámka dátum registrácie/nákupu, IP adresa registrácie/nákupu.

3.    Okruh dotknutých osôb: Všetky osoby registrované/nakupujúce na webovej stránke webshopu sú dotknuté osoby.

4.    Účel zhromažďovania údajov: Poskytovateľ spravuje osobné údaje Používateľov na účely komplexného používania webovej stránky, vzniku, definovania obsahu, modifikácie, monitorovania plnenia zmluvy o poskytovaní služby, fakturácie s tým spojených poplatkov, uplatnenia s tým spojených požiadaviek a posielania noviniek.

5.    Doba spravovania údajov, termín vymazania údajov: Okamžite po vymazaní registrácie, respektíve po 2 rokoch po nákupe. S výnimkou účtovných dokladov, lebo podľa odseku (2) § 169 zákona C. z roku 2000 tieto údaje treba uchovávať až 8 rokov.

Účtovné doklady priamo a nepriamo dokazujúce zúčtovanie (vrátane účtov hlavnej knihy, analytickú a podrobnú evidenciu) je nutné uchovať minimálne 8 rokov v čitateľnej podobe, spôsobom aby sa dali podľa účtovných záznamov vyhľadávať.

6.    Osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi: Osobné údaje môžu spravovať spolupracovníci správcu údajov, v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

7.    Predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov: Vymazanie alebo modifikáciu osobných údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledovným spôsobom:
- poštovou cestou na adrese 2372 Dabas, Beton u. 26.
- prostredníctvom e-mailu na emailovej adrese kontakt@tulipocarpet.com


8.    Právny základ spravovania údajov: súhlas Používateľa podľa odseku (1) § 5. Infozákona, a zákona CVIII. z roku 2001 o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb spojených s informačnou spoločnosťou (ďalej len: zákon „Elker“) odsek (3) § 13/A:

Poskytovateľ môže za účelom poskytovania služby spravovať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné k poskytovaniu služby. Poskytovateľ si musí v prípade zhody ostatných podmienok vybrať a v každom prípade takým spôsobom prevádzkovať nástroje používané počas poskytovania služieb spojených s informačnou spoločnosťou, aby sa spravovanie osobných údajov realizovalo len v prípade, ak je to nevyhnutné k poskytovaniu služieb a iných cieľov definovaných zákonom, ale aj v tomto prípade len v potrebnom rozsahu a v nevyhnutnom čase.


Naše zásady platné pre funkčné spravovanie údajov (zákon „Elker“ 13/A.)


1.    Poskytovateľ môže na účely fakturácie poplatkov pochádzajúcich zo služby spojenej s informačnou spoločnosťou spravovať prirodzené identifikačné údaje, adresu bydliska spojenú s využívaním služby spojenej s informačnou spoločnosťou, ďalej údaje vzťahujúce sa na dátum, trvanie a miesto používania služby.

2.    Poskytovateľ môže za účelom poskytovania služby spravovať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné k poskytovaniu služby. Poskytovateľ si musí v prípade zhody ostatných podmienok vybrať a v každom prípade takým spôsobom prevádzkovať nástroje používané počas poskytovania služieb spojených s informačnou spoločnosťou, aby sa spravovanie osobných údajov realizovalo len v prípade, ak je to nevyhnutné k poskytovaniu služieb a iných cieľov definovaných zákonom „Elker“, ale aj v tomto prípade len v potrebnom rozsahu a v nevyhnutnom čase.

3.    Poskytovateľ môže spravovať údaje spojené s využívaním služby z akéhokoľvek iného účelu - hlavne zvýšenie efektívnosti služby, elektronická reklama alebo iný cielený obsah adresovaný používateľovi služby, za účelom prieskumu trhu - len pri predchádzajúcom stanovení účelu spravovania údajov a na základe súhlasu používateľa služby.

4.    Používateľovi služby treba pred a počas využívania služby spojenej s informačnou spoločnosťou priebežne umožniť, aby mohol zakázať spravovanie údajov.

5.    Spravované údaje musia byť vymazané, v prípade ak sa neuzatvorí zmluva, zruší zmluva a tiež po fakturovaní. Údaje treba vymazať, ak zanikol účel spravovania údajov, alebo sa tak rozhodol a nariadil používateľ služby. Ak to zákon neustanovuje inak, vymazanie údajov treba realizovať neodkladne.

6.    Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby používateľ služby ešte pred využitím služby spojenej s informačnou spoločnosťou aj počas nej sa mohol kedykoľvek oboznámiť s tým, že za akým účelom a aké typy údajov spravuje poskytovateľ, vrátane spravovania údajov, ktoré nie je možné priamo pripojiť k používateľovi služby.


Žiadosť o klubovú kartu


1.    V zmylse § 20. ods. 1 zákona č. 2011. CXII., je potrebné určiť nasl. skutočnosti:
a) skutočnosti ohľadne zbierania dát,
b) okruhy súvisiacich osôb,
c) ciele zbierania dát,
d) doba po ktorú sa dáta zbierajú,
e) okruh osôb, ktorým budú sprístupnené dáta,
f) informovanie súvisiacich osôb ohľadne ich práv.

2.    Zbierané dáta sú nasl.: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, trvalý pobyt, dátum registrácie, IP adresa pri registrácii.

3.    Súvisiace osoby: osoby ktoré podajú žiadosť o registráciu.

4.    Cieľ zbierania dát: Uskutočnenie žiadosti o vystavenie klubovej karty.

5.    Doba, po ktorú sa dáta uschovávajú a výmaz dát: Výmaz dát ihneď po odoslaní žiadosti.

6.    Okruh osôb, ktorým budú sprístupnené dáta: Osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom poskytovateľa na základe vyššie uvedených pravidiel.

7.    Informovanie súvisiacich osôb ohľadne ich práv: Výmaz osobných údajov môžu súvisace osoby žiadať nasl. spôsobmi:
-    prostredníctvom pošty na adrese Maďarsko, 2372 Dabas, Beton u. 26.
-    e-mailom na kontakt@tulipocarpet.com  

8.    Právny podklad v súvislosti so zbieraním osobných údajov: súhlas užívateľa v zmysle Infotv. § 5. ods. (1).


Používanie cookies


1. Na základe ods. 1 § 20 zákona CXII zr . 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií treba určiť v okruhu používania cookies webovou stránkou nasledovné:
-    Fakt zhromaždenia údajov
-    Okruh dotknutých osôb
-    Účel zhromaždenia údajov
-    Osoba možných spracovateľov údajov oprávnených na oboznámenie sa s údajmi
-    Informácia o právach dotknutých osôb spojených so spracovaním údajov

2. Fakt spracovania údajov, okruh spracovaných údajov: individuálne identifikačné číslo, dátumy, časové údaje

3. Okruh dotknutých osôb: Každá dotknutá osoba navštevujúca webovú stránku.

4.Účel spracovania údajov: identifikácia užívateľov, evidencia nákupného zoznamu a sledovanie návštevníkov.

5. Trvanie spracovania údajov, termín vymazania údajov: Spracovanie údajov v prípade session cookies trvá do ukončenia návštevy webových stránok.

6. Osoba možných spracovateľov údajov oprávnených na oboznámenie sa s údajmi: Osobné údaje môžu byť spracované spolupracovníkmi spracovateľa údajov, s dodržaním vyššie uvedených zásad.

7. Informácia o právach dotknutých osôb spojených so spracovaním údajov: Dotknuté osoby majú možnosť vymazať cookies v menu Nástroje/Nastavenia pod bodom Ochrana údajov.

8. Právny základ spracovania údajov: Nie je potrebný súhlas dotknutej osoby, pokiaľ cieľom používania cookies je výlučne postúpenie správ cez elektronickú spravodajskú sieť, alebo  je to potrebné k poskytnutiu služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou, o ktorú predplatiteľ alebo používateľ výslovne požiadal.

9. Údaje o návštevnosti webovej stránky sú merané Dodávateľom prostredníctvom služby Google Analytics. Počas používania služby dôjde k postúpeniu údajov. Postúpené údaje nie sú vhodné na identifikáciu dotknutej osoby. O zásadách týkajúcich sa ochrany údajov spoločnosti Google si nájdete viac informácii na tejto adrese: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/


Posielanie noviniek, DM aktivity


1.    Podľa § 6 zákona XLVIII. z roku 2008 o základných podmienkach a jednotlivých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti môže Používateľ predbežne a vyslovene súhlasiť s tým, aby ho Poskytovateľ oslovoval s reklamnými ponukami a inými zásielkami na kontaktoch, ktoré uviedol pri registrácii.

2.    Ďalej môže Klient zohľadnením týchto informácií súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ spravoval jeho osobné údaje potrebné k zasielaniu reklamných ponúk.

3.    Poskytovateľ neposiela nevyžiadané reklamné správy a Používateľ sa môže bez obmedzenia a bez odôvodnenia bezplatne odhlásiť zo zasielania reklamných ponúk. V tomto prípade Poskytovateľ všetky jeho osobné údaje - potrebné k zasielaniu reklamných správ - vymaže z evidencie a nebude Poskytovateľovi ďalej posielať ďalšie reklamné ponuky. Používateľ sa môže odhlásiť z reklamných ponúk kliknutím na odkaz uvedený v správe.

4.    Na základe odseku (1) § 20 zákona CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií treba definovať v rámci spravovania údajov zasielania noviniek nasledovné:

a) skutočnosť zhromažďovania údajov,
b) okruh dotknutých osôb,
c) účel zhromažďovania údajov,
d) doba spracovania údajov,
e) osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi,
f) predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov.

5.    Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Priezvisko a meno, e-mailová adresa, bydlisko, dátum, čas.

6.    Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, odberatelia noviniek.

7.    Účel spravovania údajov: zasielanie elektronických správ obsahujúcich reklamy dotknutej osobe, podávanie informácií o aktualitách, produktoch, akciách, nových funkciách, atď.

8.    Doba spravovania údajov, termín vymazania údajov: spravovanie údajov trvá až do odvolania súhlasného vyhlásenia, čiže až do odhlásenia sa.

9.    Osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi: Osobné údaje môžu spravovať spolupracovníci správcu údajov v súlade s vyššie uvedenými zásadami.

10.    Predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov: Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek zadarmo odhlásiť z odberu noviniek.

11.    Právny základ spravovania údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa odseku (1) § 5 Infozákona a odseku (5) § 6 zákona XLVIII. z roku 2008 o základných podmienkach a jednotlivých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti:

Inzerent, poskytovateľ reklamy a osoba zverejňujúca reklamu - v okruhu uvedenom v súhlase - vedú evidenciu osobných údajov osôb, ktoré im dali súhlasné vyhlásenie. Údaj uvedený v tejto evidencii - vzťahujúci sa na adresáta reklamy - je možné spravovať len v súlade s uvedenými v súhlasnom vyhlásení až do jeho odvolania a tretej osobe ja možné poskytnúť údaj len na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby.


Facebook


1.    Na základe odseku (1) § 20 zákona CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií treba definovať v rámci činnosti prenosu údajov webovej stránky nasledovné:

a) skutočnosť zhromažďovania údajov,
b) okruh dotknutých osôb,
c) účel zhromažďovania údajov,
d) doba spracovania údajov,
e) osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi,
f) predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov.

2.    Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spravovaných údajov: Meno osoby registrovanej na sociálnej sieti Facebook.com a jeho verejný obrázok profilu.

3.    Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby registrované na sociálnej sieti Facebook.com, ktorí lajkovali webovú stránku.

4.    Účel spravovania údajov: Na stránke Facebook.com zdieľanie a lajkovanie jednotlivých obsahových prvkov, produktov, akcií alebo samotnej webovej stránky.

5.    Trvanie spravovania údajov, možné osoby správcov údajov oprávnené oboznámiť sa s údajmi a predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov: Dotknutá osoba sa môže informovať o zdrojoch údajov, o ich spravovaní, spôsobe odovzdania a právnom základe na adrese http://www.facebook.com/about/privacy/.

6.    Spravovanie údajov sa realizuje na webovej stránke Facebook.com, tým pádom sa na trvanie spravovania údajov, spôsob a na vymazanie a zmeny údajov vzťahujú pravidlá sociálnej siete facebook.com: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

7.    Právny základ spravovania údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby spravovania osobných údajov na stránke Facebook.com.


Prenos údajov


1.    Na základe odseku (1) § 20 zákona CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií treba definovať v rámci činnosti prenosu údajov webovej stránky nasledovné:
a) skutočnosť zhromažďovania údajov,
b) okruh dotknutých osôb,
c) účel zhromažďovania údajov,
d) doba spracovania údajov,
e) osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi,
f) predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov.

2.    Skutočnosť spravovania údajov, rozsah spravovaných údajov.
a) Rozsah prenesených údajov v záujme uskutočnenia dodávky: Názov dodania, adresa dodania, telefónne číslo, dlžná suma.

b) Rozsah prenesených údajov v záujme uskutočnenia online platby: Fakturačné meno, fakturačná adresa, dlžná suma.

3.    Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby požadujúce dodávku domov/online nakupovanie.

4.    Účel spravovania údajov: Dodanie objednaného tovaru/realizácia online nákupu.

5.    Doba spravovania údajov, termín vymazania údajov: Trvá až do realizácie dodania tovaru/online platby.

6.    Osoby možných správcov údajov, oprávnených na oboznámenie sa s údajmi: Osobné údaje môžu spravovať nasledovné osoby, v súlade s vyššie uvedenými zásadami:

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia
Tel.: 02/16 160
E-mail: info@intime.sk

trans-o-flex Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1 épület
Telefon +36 1 8 777 400
+36 1 8 777 444
Fax +36 1 8 777 499
E-mail ugyfelszolgalat@tof.hu

Otp Bank Nyrt.
Székhely
1051 Budapest, Nádor utca 16.
Tel.: 06-1-473-5000
Fax: 06-1-473-5955
https://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

Okrem vyššie uvedených sa osobné údaje sprístupňujú aj z dôvodu možnosti preberania zásielky nasl. osobám:

Obchod, názov spoločnosti, sídlo, e-mail:

Bardejov: Pavol Badnár živnostník / 08232, Bardejov, Štefánikova 3794 / bardejov@diego.hu
Dunajská Streda: Marker spol.s.r.o.     / 92901, Dunajská Streda, Ul. Istvána Gyurcsóa 10 / dunajskastreda@diego.hu  
Prešov: Diego Kosice s.r.o. / 08206, Prešov, Duklianska 19. / presov@diego.hu
Nové Zámky: Diego Nové Zámky s.r.o. / 94001, Nové Zámky,    Komarňanská cesta 3. / novezamky@diego.hu
Košice: Diego Kosice s.r.o. / 04001, Košice, Moldavská 41/c / kosice@diego.hu
Levice: RMdoor s.r.o. / 93401 Levice, Kálnicka 8. / levice@diego-slovakia.sk
Lučenec: Tatranske Studio s.r.o. / 98401, Továrenská 604 / lucenec@diego.hu
Trnava: LAM s.r.o. / 91701, Trnava, Zavarska cesta 10/F / trnava@diego.hu  
Nitra: RMdoor s.r.o. / 94905, Nitra, Novozámocká 2/b. / nitra@diego-slovakia.sk
Stará Ľubovňa: KOD STAV s.r.o. / 06401, Stará Ľubovňa, Jarmocná 1. / staralubovna@diego.hu
Stúrovo: Diego Štúrovo s.r.o. / 94301, Štúrovo, Széchenyiho 5. / sturovo@diego.hu         .
Bratislava: RMdoor s.r.o  / 82104, Bratislava    , Ivánska cesta 10. / bratislava@diego-slovakia.sk  
Rimavská Sobota: Diego Rima s.r.o. / 97901, Rimavská Sobota, Malohontská 1757. / rimaszombat@diego.hu
Rožňava: Árpád Jónás prevádzka Diego / 04951, Rožňava, Šafáriková 17. / rozsnyo@diego.hu
Šaľa: Adine s.r.o /  92701, Šaľa, P.Pázmaňa 915/9. / sala@diego.hu  
Trebišov: DiegoTrebisov s.r.o / 07501, Trebišov, M.R Stefánika 10. / trebisov@diego.hu

7.    Predstavenie práv dotknutých osôb spojených so spravovaním údajov: Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov zabezpečujúceho dodanie tovaru/online platbu o čo najskoršie vymazanie jeho osobných údajov.

8.    Právny základ spravovania údajov: súhlas Používateľa podľa odseku (1) § 5. Infozákona a odseku (3) § 13/A. zákona CVIII. z roku 2001 o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb spojených s informačnou spoločnosťou.


Ochrana osobných údajov (§ 7)


1.    Správca údajov je povinný si tak naplánovať úkony spravovania údajov, aby zabezpečil ochranu súkromnej sféry dotknutých osôb.

2.    Správca údajov, respektíve vo svojom okruhu činnosti spracovateľ údajov je povinný zabezpečiť bezpečnosť dát, ďalej je povinný realizovať technické a organizačné opatrenia a stanoviť procesné pravidlá, ktoré sú potrebné k uplatneniu Infozákona a iných pravidiel vzťahujúcich sa na ochranu dát a zabezpečenia mlčanlivosti.


3.    Údaje treba vhodnými opatreniami zabezpečiť voči neoprávnenému prístupu, zmenám, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo likvidácie, ďalej proti náhodnému zrušeniu a poškodeniu a treba zamedziť, aby sa kvôli zmene aplikovanej techniky nestali neprístupnými.

4.    V záujme ochrany dátových súborov elektronicky spravovaných v rôznych evidenciách treba vhodným technickým riešením zabezpečiť, aby sa údaje z jednotlivých registrov - s výnimkou, ak to umožňuje zákon - nedali priamo spojiť a priradiť k dotknutej osobe.

5.    Počas automatizovaného spracovania osobných údajov správca údajov a spracovateľ údajov ďalšími opatreniami zabezpečí
a. zabránenie neoprávneného vkladania údajov;
b. zabránenie používania automatizovaných systémov spracovania údajov pomocou zariadenia na prenos dát neoprávneným osobám;
c. možnosť kontrolovať a zistiť, že počas prenosu osobných údajov pomocou zariadenia na prenos dát ktorým orgánom poslali alebo môžu poslať dané údaje;
d. možnosť kontrolovať a zistiť, že ktoré osobné údaje kedy a kto vložil do automatických systémov spracovania údajov;
e. možnosť opravy inštalovaných systémov počas prevádzkovej poruchy a
f. vyhotovenie správy o chybách, ktoré sa počas automatizovaného spracovania údajov vyskytli.

6.    Správca údajov a spracovateľ údajov musí pri určení a aplikovaní opatrení v záujme bezpečnosti osobných údajov zohľadniť aktuálny technický vývoj. Z možných riešení spracovania údajov si treba vybrať to, ktoré zabezpečí ochranu osobných údajov na vyššej úrovni, s výnimkou, ak by to znamenalo neprimerané ťažkosti pre správcu údajov.

7.    Správca údajov uchováva osobné údaje na osobitnom virtuálnom serveri, zabezpečené s používateľským menom a heslom a šifrované.

 

Práva dotknutých osôb (14.-19.§)


1.    Dotknutá osoba môže žiadať od Poskytovateľa služieb, aby mu poskytol informácie o spravovaní jeho osobných údajov, môže požiadať o ich korekciu, a môže žiadať ich vymazanie alebo blokovanie - s výnimkou povinného spravovania údajov.

2.    Na žiadosť dotknutej osoby správca údajov poskytne informácie o údajoch dotknutej osoby, ktoré spravuje alebo ktoré spracováva ním poverený spracovateľ údajov, ďalej o ich zdroji, účelu spravovania údajov, právnom základe, trvania, poskytne meno a priezvisko spracovateľa údajov, jeho adresu a informácie súvisiace s činnosťou spravovania údajov - v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby - o právnom základe a adresátovi prenosu dát.

3.    Správca údajov za účelom kontroly zákonnosti prenosu údajov a informovania dotknutej osoby vedie evidenciu prenosu údajov, ktorá obsahuje dátum prenosu ním spravovaných osobných údajov, právny základ a adresáta prenosu údajov, definovanie okruhu zasielaných osobných údajov, a ďalšie údaje stanovené v právnom predpise spravovania údajov.

4.    Správca údajov je povinný v najkratšej dobe, ale max. do 30 dní od podania žiadosti v zrozumiteľnej forme podať písomné informácie na žiadosť dotknutej osoby. Informovanie je bezplatné.

5.    Na žiadosť dotknutej osoby Poskytovateľ poskytne informácie o ním spravovaných údajoch, o ich zdroji, účelu spravovania údajov, právnom základe, trvania, poskytne meno a priezvisko spracovateľa údajov, jeho adresu a informácie súvisiace s činnosťou spravovania údajov - v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby - o právnom základe a adresátovi prenosu dát. Poskytovateľ je povinný v najkratšej dobe, ale max. do 30 dní od podania žiadosti v zrozumiteľnej forme podať písomné informácie na žiadosť dotknutej osoby. Informovanie je bezplatné.

6.    Ak osobný údaj nezodpovedá realite a osobný údaj zodpovedajúci realite je k dispozícii u správcu údajov, tak Poskytovateľ osobný údaj opraví.

7.    Namiesto vymazania Poskytovateľ zablokuje osobný údaj, ak o to Používateľ požiada alebo ak sa dá na základe informácií ktoré sú k dispozícii predpokladať, že vymazanie údajov by poškodili legitímne záujmy Používateľa. Blokovaný osobný údaj je možné spravovať výhradne len do doby, kým existuje účel spravovania údajov, ktorý vylúčil vymazanie osobného údaju.

8.    Poskytovateľ osobný údaj vymaže, ak je jeho spravovanie protizákonné, ak o to Používateľ požiada, spravovaný údaj je neúplný alebo nepravdivý - a tento stav nie je možné legitímne napraviť - s výnimkou, ak vymazanie údajov zákon nevylučuje, zanikol účel spravovania údajov, alebo uplynula lehota uchovávania údajov
stanovená zákonom, nariadil to súd alebo Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií.

9.    Správca údajov označí ním spravovaný osobný údaj, ak dotknutá osoba namieta jeho správnosť alebo presnosť, ale správnosť alebo presnosť daného osobného údaju nie je možné jednoznačne zistiť.

10.    Nápravu, blokovanie, označenie a vymazanie osobného údaju treba oznámiť dotknutej osobe a všetkým osobám, ktorým bol údaj skôr zaslaný na účely spravovania údajov. Oznámenie môže byť vynechané, ak to nepoškodzuje oprávnený záujem dotknutej osoby vzhľadom na účel spravovania údajov.

11.    Ak správca údajov nesplní žiadosť dotknutej osoby vzťahujúcu sa na nápravu, blokovanie alebo vymazanie údaju, musí do 30 dní od prevzatia žiadosti písomne oznámiť právne a skutočné dôvody odmietnutia žiadosti o nápravu, blokovanie alebo vymazanie údaju. V prípade odmietnutia žiadosti o nápravu, blokovanie alebo vymazanie údaju správca údaju informuje dotknutú osobu o možnosti súdnej nápravy alebo možnosti obrátiť sa na úrad.Opravný prostriedok

1.    Používateľ môže namietať spravovanie jeho osobných údajov, ak
a) spravovanie alebo presun osobných údajov je potrebný výlučne k splneniu zákonných povinností Poskytovateľa, alebo k uplatneniu oprávnených záujmov Poskytovateľa, príjemcu údajov alebo tretej osoby, s výnimkou ak spravovanie údajov nariaďuje zákon;
b) používanie alebo prenos osobných údajov sa realizuje na účely získavania obchodu, verejného prieskumu alebo vedeckého výskumu;
c) v ostatných prípadoch uvedených v zákone.

2.    Poskytovateľ protest prešetrí v čo najkratšom čase, ale max. do 15 dní od jeho podania, rozhodne o tom, či je protest opodstatnený a písomne informuje o svojom rozhodnutí žiadateľa. Ak Poskytovateľ zistí opodstatnenosť protestu dotknutej osoby, spravovanie údajov - vrátane ďalšieho prijímania a prenosu údajov ukončí - a údaje blokuje, ďalej informuje každého o proteste a o následne realizovanom opatrení, ktorým osobné údaje dotknuté protestom zaslal, a ktorí sú povinní realizovať opatrenia v záujme uplatnenia práva na námietku.

3.    V prípade, že Používateľ nesúhlasí s rozhodnutím Poskytovateľa - do 30 dní od jeho oznámenia - sa môže obrátiť na súd. Súd koná mimo poradia.

4.    Voči prípadnému porušeniu práva správcu údajov je možné podať sťažnosť na Národný úrad ochrany údajov a slobody informácií.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Poštová adresa: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefón: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huUplatnenie práv na súde (22.§)


1.    Skutočnosť, že spracovanie údajov je v súlade so zákonom, je správca údajov povinný dokázať. Zákonnosť prenosu údajov musí preukázať príjemca údajov.

2.    Posúdenie sporu spadá do právomoci súdneho dvora. Súdny proces je možné realizovať - podľa uváženia dotknutej osoby - na príslušnom súde podľa trvalého alebo prechodného bydliska dotknutej osoby.

3.    V súdnom procese môže byť stranou aj osoba, ktorá nemá právnu spôsobilosť. Do súdneho sporu môže Úrad zasahovať v záujme úspešnosti dotknutej osoby.

4.    Ak súd vyhovie žiadosti, nariadi správcovi údajov, aby poskytol informácie, napravil, blokoval, vymazal údaj, zrušil rozhodnutie o automatizovanom spracovaní údajov zohľadnením práva dotknutej osoby podať námietku, respektíve aby vydal údaj žiadaný prijímateľom údaju.

5.    Ak súd zamietne žiadosť dotknutej osoby, správca údajov je povinný osobný údaj dotknutej osoby do 3 dní od oznámenia rozhodnutia vymazať. Správca údajov je povinný údaje vymazať aj v prípade, ak sa príjemca údajov v určenom čase neobráti na súd.

6.    Súd môže nariadiť zverejnenie svojho rozhodnutia - spolu s identifikačnými údajmi správcu údajov - ak si to vyžadujú záujmy ochrany údajov a chránené práva väčšieho počtu dotknutých osôb.


Odškodné a kompenzačný poplatok (23. §)


1.    Ak správca údajov spôsobí inému škodu protiprávnym spravovaním údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek bezpečnosti dát, je povinný tú škodu uhradiť.

2.    Ak správca údajov protiprávnym spravovaním údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek bezpečnosti dát poruší osobnostné práva dotknutej osoby, môže dotknutá osoba požadovať od správcu údajov kompenzačný poplatok.

3.    Voči dotknutej osobe zodpovedá za škody spôsobené spracovateľom údajov správca údajov a je povinný uhradiť dotknutej osobe aj kompenzačný poplatok za porušenie osobnostného práva dotknutej osoby spracovateľom údajov. Správca údajov je oslobodený od zodpovednosti za spôsobenú škodu a od zaplatenia kompenzačného poplatku, ak dokáže, že škoda alebo porušenie osobnostného práva dotknutej osoby bolo zapríčinené dôvodom mimo spravovania osobných údajov.

4.    Netreba zaplatiť odškodné a nemôže sa požadovať kompenzačný poplatok v prípade, ak bola škoda alebo porušenie osobnostného práva dotknutej osoby zapríčinené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým konaním dotknutej osoby.Záver


Počas vyhotovenia týchto informácií sme zohľadnili nasledovné právne predpisy:

- zákon CXII. z roku 2011 - o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: Infozákon)
- zákon CVIII. z roku 2001 - o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb a služieb spojených s informačnou spoločnosťou (hlavne § 13/A)
- zákon XLVII. z roku 2008 - o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
- zákon XLVIII. z roku 2008 - o základných podmienkach a jednotlivých obmedzeniach ekonomickej reklamnej činnosti (hlavne § 6)
- zákon XC. z roku 2005 o slobodnom prístupe k elektronickým informáciám
- zákon C. z roku 2003 o elektronickej komunikácii (vyslovene § 155)
- stanovisko 16/2011 k odporúčaniu organizácií EASA a IAB o osvedčených postupoch pri online behaviorálnej reklame


Pin It
Odporučiť stránku e-mailom
Odporučte tento obsah Vášmu rodinnému príslušníkovi, kolegovi, priateľovi, známemu.
Vyplňte formulár a stlačte tlačidlo Poslať e-mail!

Odosielateľ  
Meno:
E-mail:
Adresát  
Meno:
E-mail:
Predmet
Správa
Zadané osobné údaje (e-mailová adresa, meno) použijeme iba pri odoslaní tejto položky a neuchováme ich v žiadnej podobe.